Werken - 120964-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Cerceda: Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

2019/S 053-120964

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sociedade Galega do Medio Ambiente, S. A.
A15379803
C/ Morzós, 10, Encrobas
Cerceda
15187
Spanje
Telefoon: +34 981698500
E-mail: contratacion@sogama.es
Fax: +34 981686064
NUTS-code: ES111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sogama.es

Adres van het kopersprofiel: www.contratosdegalicia.gal

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.contratosdegalicia.gal
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obra de ejecución de una planta de tratamiento de lixiviados en el Vertedero de SOGAMA en Areosa y su mantenimiento

Referentienummer: 2018G-DTE-0053-SARA-OB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232420
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato es mixto, comprendiendo la redacción de proyecto, la ejecución de la obra de una planta de tratamiento de lixiviados en el Vertedero de SOGAMA en Areosa (Cerceda), incluyendo su mantenimiento, durante un período de 4 años.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 168 248.93 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252130
45259100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lugar de Areosa, Quixas, Cerceda (A Coruña).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrato es mixto, comprendiendo la redacción de proyecto, la ejecución de la obra de una planta de tratamiento de lixiviados en el Vertedero de SOGAMA en Areosa (Cerceda), incluyendo su mantenimiento, durante un período de 4 años.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 168 248.93 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Prórroga excepcional de 9 meses, en tanto se tramita el nuevo procedimiento de contratación.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Gallicisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Oficinas de SOGAMA, S. A, c/ Morzós, 10, bajo, 15187 Cerceda (A Coruña).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia
A Coruña
Spanje

Internetadres: https://tacgal.xunta.gal/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Recurso especial en materia de contratación pública del artículo 44 LCSP, 15 días hábiles.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019