Werken - 121001-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Dingolfing: Schoolgebouwen

2019/S 053-121001

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Dingolfing
Dr.-Josef-Hastreiter-Straße 2
Dingolfing
84130
Duitsland
Contactpersoon: Stadtbauamt – Michael Breitenwinkler
Telefoon: +49 8731501343
E-mail: stadtbaumeister@dingolfing.de
Fax: +49 873150133343
NUTS-code: DE22C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dingolfing.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=159996
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=159996
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Turnhalle-Mittagsbetreuung GS St. Josef

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Trockenbauarbeiten für den Neubau einer Zweifachturnhalle und Räumen für die Mittagsbetreuung an der Grundschule St. Josef in Dingolfing.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421146
45421141
45324000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE22C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dingolfing

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gewerk 15 – Trockenbauarbeiten:

— Metallständerwände, zweifach beplankt: ca. 150 m2,

— Vorsatzschalen Sanitärinstallation: ca. 220 m2,

— abgehängte Decken in Gipskarton: ca. 770 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 06/05/2019
Einde: 02/08/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Vom Bieter ist entweder das Formblatt 124 EU (Eigenerklärung zur Eignung-EU) der VHB Bayern oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2016/7 auszufüllen und mit dem Angebot einzureichen.

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Weitere Angaben siehe Vergabeunterlagen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wesentliche Finanzierung- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B

Kautionen/Sicherheiten: Vertragserfüllung 5 v. H.: Mängelansprüche 3 v. H.; nähere Angaben siehe Vergabeunterlagen

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 122-276274
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 10/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Rathaus Dingolfing

Dr.-Josef-Hastreiter-Straße 2

84130 Dingolfing

2. Stock, Zimmer 43

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Bieter und deren Bevollmächtigte

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Teilnehmer am SOL eVergabe-System können die Vergabeunterlagen unter www.staatsanzeiger-eservices.de einsehen und downloaden (siehe Punkt 1.3).

Für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform gilt:

— Höhe der Kosten: 41,00 EUR,

— Zahlungsweise: Überweisung,

— Empfänger: Stadt Dingolfing,

— IBAN: DE 307 425 000 001 000 051 72,

— BIC-Code: BYLADEM1SRG,

— Verwendungszweck: 2113.9400/9401-LV15.

Fehlt der Verwendungszweck auf Ihren Überweisungen, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten keine Unterlagen.

Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn:

— auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,

— gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe Ihrer vollständigen Firmenadresse) unter der in Punkt I.1 genannten Kontaktstelle angefordert wurden,

— das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.

Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Südbayern
Maximilianstraße 37
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 8921762411
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Fax: +49 8921762847
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Stadt Dingolfing
Dr.-Josef-Hastreiter-Str. 2
Dingolfing
84130
Duitsland
Telefoon: +49 87315010
E-mail: stadt@dingolfing.de
Fax: +49 8731501166

Internetadres: www.dingolfing.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019