Bauleistung - 121019-2019

15/03/2019    S53    - - Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Bauarbeiten

2019/S 053-121019

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
Dúbravská cesta 14
Bratislava-mestská časť Karlova Ves
841 04
Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Lukáš Vitek
Telefon: +421 258311048
E-Mail: lukas.vitek@ndsas.sk
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

Adresse des Beschafferprofils: http://ndsas.sk/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2977/summary
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2977/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest.

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Diaľnica D1 Bratislava-Triblavina, most D1/D4

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D1 Bratislava-Triblavina, most D1/D4

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 149 278.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233100
71320000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK
Hauptort der Ausführung:

Predmetná výstavba mosta v križovaní diaľnic D1/D4 je umiestnená na jestvujúcej diaľnici D1 v Bratislavskom kraji, okres Bratislava, katastrálne územia Trnávka, Vajnory.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D1 Bratislava-Triblavina, most D1/D4

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 149 278.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 480
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO).

1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2, ods.4 a ods.5 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 28.4.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona - že nie je v reštrukturalizácii predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako 3 mesiace alebo doplní tento údaj do zoznamu hospodárskych subjektov.

5. Uchádzač, ktorý je právnickou osobou a nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov), prípadne je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 30.6.2016 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona, má povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, nie starší ako 3 mesiace, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako 3 mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov.

6. Podmienka účasti podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 40 ods. 6 písm. g) ZVO. Uchádzač nesmie v tomto verejnom obstarávaní uzavrieť s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Nesplnenie podmienky účasti § 40 ods. 6 písm. g) zákona preukazuje verejný obstarávateľ.

Ostatné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené vo Zväzku 1 Súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uvedené v súťažných podkladoch

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Uvedené v súťažných podkladoch

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Uvedené v súťažných podkladoch

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Uvedené v súťažných podkladoch

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/05/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/05/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Otvárania ponúk v sídle verejného obstarávateľa sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk zastúpení štatutárnym orgánom alebo osobou poverenou na zastupovanie.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Uchádzač sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, originálom/úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia/ výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra. Poverený zástupca sa preukáže aj originálom plnej moci/úradne overenou kópiou.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1/. Verejné obstarávanie je realizované podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j.verejnou reverznou súťažou.

2/. Povinnosť odôvodniť nerozdelenie zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:

Výstavbu Diaľnice D1 Bratislava-Triblavina,most D1/D4 nie je možné rozdeliť na časti z nasledovných dôvodov:

Podmienky vyplývajúcej zo stanoviska PPZ SR MV, podľa ktorého je možné obmedziť dopravu na diaľnici D1 len v krátkom čase 2x9 dní počas letných prázdnin.

Zároveň most D1/D4 tvorí celok a nie je možné ho realizovať po častiach práve z dôvodu obmedzenia dopravy na jestvujúcej diaľnici D1, ako aj z dôvodu čo najskoršieho vybudovania telesa diaľnice D4 popod zrealizovaný most D1/D4. Záväzok pripraviť diaľnicu D1 pre križovanie s D4 vyplýva z koncesnej zmluvy pre stavbu D4R7.

3/.32.4 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 odsekov 2 až 7 zákona, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný v zmysle bodu 32.4

4/.Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:

4.1 Uchádzač si môže prevziať súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo

4.2 Elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com.

Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

5/.Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo Zaujíma ma to (v pravej hornej časti obrazovky).

Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

6/.Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 300 000,00 EUR (slovom: tristostotisíc EUR). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 20 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

7/.Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

8/.Prehľad kritérií

Verejný obstarávateľ stanovil kritériá na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku za predmet zákazky. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk (spolu 100 percent) Váha kritéria

K1 Navrhovaná celková cena uchádzača 40 %

K2 Kvalita tímu odborníkov 10 %

K3 Náklady na prevádzku 5 %

K4 Lehota obmedzenia prevádzky na diaľnici D1 10 %

K5 Lehota výstavby 15 %

K6 Lehota na vypracovanie projektovej dokumentácie 5 %

K7 Kľúčové strojové vybavenie 10 %

K8 Hodnotenie Prílohy technológie výstavby 5 %

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2019