Works - 121027-2019

15/03/2019    S53

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2019/S 053-121027

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Buro II & Archi+i cvba cvba
Nationaal identificatienummer: 0834.075.680_29058
Postadres: J. Jordaensstraat 18a
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: elke.broos@b2ai.com
Telefoon: +32 51211105

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.b2ai.com

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335583

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Omgevingsaanleg Sint-Gabriël te Liedekerke

Referentienummer: B2AI nl-12-004-p10-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Omgevingsaanleg Sint-Gabriël te Liedekerke.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Monniksbosstraat 11, 1770 Liedekerke.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Omgevingsaanleg

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 124-281444
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: VZW Zorg-saam Zusters Kindsheid Jesu
Postadres: Onze-Lieve-Vrouwestraat 23
Plaats: Oostakker
Postcode: 9041
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: VZW Zorg-saam Zusters Kindsheid Jesu
Postadres: Onze-Lieve-Vrouwestraat 23
Plaats: Oostakker
Postcode: 9041
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: VZW Zorg-saam Zusters Kindsheid Jesu
Postadres: Onze-Lieve-Vrouwestraat 23
Plaats: Oostakker
Postcode: 9041
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019