Werken - 121043-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen

2019/S 053-121043

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)
Q2869002B
C/ Alcalá, 56
Madrid
28014
Spanje
Contactpersoon: Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)
Telefoon: +34 913380783
E-mail: emarcos@ingesa.mscbs.es
Fax: +34 913380258
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ingesa.mscbs.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=BCFBo8vhaU8%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obras de finalización y actualización de la reforma y ampliación del Centro de Salud Sector III (El Tarajal) de Ceuta

Referentienummer: PA 2017/105
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262800
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Obras de finalización y actualización de la reforma y ampliación del Centro de Salud Sector III (El Tarajal) de Ceuta.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 116 162.94 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES630
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ver pliego.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obras de finalización y actualización de la reforma y ampliación del Centro de Salud Sector III (El Tarajal) de Ceuta.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Oferta técnica / Weging: 30
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: PA 2017/105
Benaming:

Obras de finalización y actualización de la reforma y ampliación del Centro de Salud Sector III (El Tarajal) de Ceuta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
U. T. E. Invesia Construcciones y Servicios, S. L. U. — Áridos y Transportes del Estrecho, S. L. U.
U51040103
C/ Torre de Comares, s/n, bajo
Granada
18007
Spanje
NUTS-code: ES630
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
U. T. E. Invesia Construcciones y Servicios, S. L. U. — Áridos y Transportes del Estrecho, S. L. U.
U51040103
C/ Torre de Comares, s/n, bajo
Granada
18007
Spanje
NUTS-code: ES630
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 354 010.07 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 116 162.94 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
C/ Alcalá, 56
Madrid
28071
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
C/ Alcalá, 56
Madrid
28071
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019