Werken - 121046-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Grenoble: Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur

2019/S 053-121046

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Grenoble-Alpes Métropole
20004071500019
Le Forum — CS 50053, 3 rue Malakoff
Grenoble
38031
Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-code: FRK24

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lametro.fr

Adres van het kopersprofiel: http://agysoft.marches-publics.info

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de réaménagement des espaces publics projet urbain mistral Lys Rouge à Grenoble

Referentienummer: 2018-Tx-Stm-0094
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112700
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Travaux de réaménagement des espaces publics projet urbain mistral Lys Rouge à Grenoble.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réseaux voirie revêtements et mobiliers

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45234116
34928400
45233220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK24
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accord-cadre à bons de commande avec un maximum de 5 800 000 EUR HT sur la durée totale du marché.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu, avec l'attributaire du présent contrat, à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Espaces verts

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112710
34928400
45233220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK24
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accord-cadre à bons de commande avec un maximum de 2 700 000 EUR HT sur la durée totale du marché.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40.0
Prijs - Weging: 60.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu, avec l'attributaire du présent contrat, à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 224-511834
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 01
Benaming:

Réseaux voirie revêtements et mobiliers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Colas Rhône-Alpes Auvergne
ZA Les Condamines — Bresson
Eybens
38320
Frankrijk
NUTS-code: FRK24
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 800 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 02
Benaming:

Espaces verts

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sports et paysages SA Scop
chemin des Quatre Lauzes
Sassenage
38360
Frankrijk
NUTS-code: FRK24
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 700 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Consultation des marchés dans les locaux de la collectivité sur demande écrite préalable

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Grenoble: greffe du tribunal
2 place de Verdun
Grenoble
38022
Frankrijk
Telefoon: +33 476429000
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Fax: +33 476422269
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Grenoble: greffe du tribunal
2 place de Verdun
Grenoble
38022
Frankrijk
Telefoon: +33 476429000
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Fax: +33 476422269
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019