Werken - 121061-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Cattenom: Wegenbouwwerken

2019/S 053-121061

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CC de Cattenom et Environs
24570069500191
2 avenue du Général de Gaulle
Cattenom
57570
Frankrijk
Telefoon: +33 382820560
E-mail: marchespublics@cc-ce.com
NUTS-code: FRF33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ccce.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Voirie Vicc Vic — 2018 — Hettange-Grande — Vicc rue du Général Patton et place Schuman — Vic Eclaira

Referentienummer: 1855
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Quantitatif succinct:

bordures granit: 3 900 ml,

— S pavés: 2 150 m2,

— rang pavés 1x: 3 282 ml, 2x: 3 860 ml,

— grave bitume 250 t,

— Assain 600 ml ø 200 à 400.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 498 962.64 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF33
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique. Quantitatif succinct:

— bordures granit: 3 900 ml,

— S pavés: 2 150 m2,

— rang pavés 1x: 3 282 ml, 2x: 3 860 ml,

— Grave bitume 250 t;

— Assain 600 ml ø 200 à 400.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-562934
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eurovia Alsace Lorraine
2 route de Metz
Florange
57190
Frankrijk
NUTS-code: FRF33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 498 962.64 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
Strasbourg
67070
Frankrijk
Telefoon: +33 388212323
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Fax: +33 388364466
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019