Bauleistung - 121070-2019

15/03/2019    S53    - - Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Stettin: Bauarbeiten

2019/S 053-121070

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Miasto Szczecin
Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polen
E-Mail: zamowienia@ims.szczecin.pl
NUTS-Code: PL424

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.stadion.szczecin.pl

I.1)Name und Adressen
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Zbożowa 4
Szczecin
70-653
Polen
E-Mail: zamowienia@ims.szczecin.pl
NUTS-Code: PL424

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.stadion.szczecin.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zastępstwo inwestorskie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej.

Referenznummer der Bekanntmachung: IMS/2/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 296 260 122.96 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424
Hauptort der Ausführung:

Zachodniopomorskie, Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację zadania inwestycyjnego polegającego na Budowie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im.Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej. W zakres ww. zadania inwestycyjnego wchodzi zaprojektowanie i wybudowanie:

1) Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z kompleksem sześciu boisk, w tym wykonanie (budowa,rozbudowa i/lub przebudowa):

a) Budynku Szatni, Przygotowania Fizycznego i Odnowy Biologicznej Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży,

b) Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, obejmującego w szczególności:

Boisko nr 1 (płyta główna), pełnowymiarowe, z nawierzchnią hybrydową, oświetleniem, systemem nawadniania i podgrzewania płyty boiska wraz z Trybunami Stadionu,

Boisko nr 2 (boisko treningowe), pełnowymiarowe, z nawierzchnią hybrydową, z oświetleniem, systemem nawadniania i podgrzewania płyty boiska,

c) boiska nr 3, pełnowymiarowego, z nawierzchnią hybrydową, z oświetleniem, systemem nawadniania i podgrzewania płyty boiska oraz trybuną,

d) boiska nr 4, niepełnowymiarowego (wymiary mniejsze o nie więcej niż 10 % od wymiaru pełnowymiarowego boiska piłkarskiego), z nawierzchnią sztuczną, zabudowanego halą pneumatyczną,

e) boiska nr 5 i 6, pełnowymiarowego, z nawierzchnią naturalną, z oświetleniem i systemem nawadniania,

f) infrastruktury wokół Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży (Budynku CSDiM, Stadionu oraz boisk piłkarskich),tj. parkingów, dróg dojazdowych, chodników oraz innych budowli i obiektów budowlanych stanowiących element zagospodarowania terenu, wynikających z PFU i siwz,

2) sieci ciepłowniczej o średnicach 2xDN200, 2xDN150 od istniejącej komory ciepłowniczej E28-36 do granicy działki 2/5 oraz budowa przyłączy ciepłowniczych o średnicach 2xDN100, 2xDN80 i 2xDN40 opisanych wPFU_SEC.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji jakości / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający Inwestycje Miejskie Stadion sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie działa jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

2. Termin wykonania zamówienia do 36 miesięcy. Szczegółowe uregulowania dotyczące terminów pośrednich określone są w Rozdziale VII siwz oraz we wzorach umów.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 199-449825
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2018/S 199-449825
Bezeichnung des Auftrags:

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Korporacja Budowlana DORACO sp. z o.o. (Lider konsorcjum)
5840201588
Opacka 12
Gdańsk
80-338
Polen
NUTS-Code: PL634
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
PBG S.A. (członek konsorcjum)
7772194746
Skórzewska 35
Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
Polen
NUTS-Code: PL418
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 296 260 122.96 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

W ofercie wykonawca wskazał jedynie zakresy, jakie zamierza zlecić podwykonawcom, bez podawania ich wartości. Będą to: roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty instalacyjne i sieciowe, roboty drogowe, zaprojektowanie oraz wykonanie sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy stadionu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Umowę zawarto z konsorcjum w składzie: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) i PBG S.A. (Członek konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum, który podpisał umowę jest jego Lider - Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI PZP: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019