Werken - 121079-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Paisley: Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

2019/S 053-121079

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Renfrewshire Council
Renfrewshire House, Cotton Street
Paisley
PA1 1JB
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Joanna Lindsay
Telefoon: +44 1416186400
E-mail: joanna.lindsay@renfrewshire.gov.uk
Fax: +44 1416187050
NUTS-code: UKM83

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.renfrewshire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00400

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

External Upgrade Works MTC

Referentienummer: RC-CPU-17-093
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45260000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

To manage and carry out external envelope works to residential (mixed tenure) properties throughout the Renfrewshire locale.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45260000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Various properties within the Renfrewshire boundary.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Council is looking for sole contractor to cover the following requirements:

— external wall insulation,

— render works,

— cavity wall insulation,

— hard to treat cavity wall insulation,

— loft/rafter/room in roof insulation,

— internal wall insulation,

— flat roof insulation,

— floor insulation,

— domestic windows and doors,

— roof works,

— mechanical ventilation,

— solar panels.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 211-481515
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: RC-CPU-17-093
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Procast Building Contractors Ltd
31 Green Street
Strathaven
ML10 6LT
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKM95
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The contract will be for 1 year with the option to extend for up to a further 12 months on 3 separate occasions, depending upon available funding and the availability of suitable properties and subject to satisfactory operation and performance. Any extension will be at the sole discretion of Renfrewshire Council. The contract has 2 parts, Part 1 (planned services) and Part 2 (reactive services). The anticipated value of year 1 Part 1 work is 5 464 343,24 excluding VAT and no further work is guaranteed.

As contained in the Council’s invitation to tender the correct award criteria was Quality 40 % and Price 60 % as used for evaluation purposes, rather than those placed in error within the Contract Notice.

Amendment to the 4B.1.1 – Financial Standing was made during the tender live period and the financial level was reduced from 15 000 000 to 10 000 000 GBP. This revision was broadcast to all parties noting interest in this tender.

In accordance with the tender documents the Council appointed a sole contractor as identified (V2.3). The contractor placed reliance upon the capacities of other entities in accordance with Regulation 64 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

(SC Ref:575695)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Please see Section VI.4.3
Please see Section VI.4.3
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

An economic operator that suffers, or risks suffering, loss or damage attributable to a breach of duty under the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015 (SSI 2105/446) (as amended) may bring proceedings in the Sheriff Court or Court of Session.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019