W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 121106-2021

10/03/2021    S48

Polska-Bytom: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn

2021/S 048-121106

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 207
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-914
Państwo: Polska
E-mail: hbalcarek@srk.com.pl
Tel.: +48 324321064
Adresy internetowe:
Główny adres: www.srk.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.srk.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: górnictwo – likwidacja kopalń

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych pomp odwadniających... zakres I i II”

Numer referencyjny: ZP-KCL-0040/20
II.1.2)Główny kod CPV
50500000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

„Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych pomp odwadniających zabudowanych w stacjonarnych pompowniach wód deszczowych oraz pomp odwadniających budynki mieszkalne i posesje na podstawie zawartych ugód z poszkodowanymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz całodobowy nadzór nad obiektami stacjonarnych pompowni wód deszczowych na terenie górniczym »Brzeszcze IV« w granicach administracyjnych gminy Brzeszcze, według zakresów:

— zakres I – bieżąca, całodobowa obsługa stacjonarnych pompowni wód deszczowych P1, P2, P3, P4, P5, P7, P12 wraz z przynależną infrastrukturą techniczną,

— zakres II – konserwacja obiektów stacjonarnych pompowni wód deszczowych oraz pomp zabudowanych na prywatnych posesjach (budynkach mieszkalnych) na podstawie zawartych ugód z poszkodowanymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 370 611.05 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji, 41-300 Dąbrowa

II.2.4)Opis zamówienia:

„Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych pomp odwadniających zabudowanych w stacjonarnych pompowniach wód deszczowych oraz pomp odwadniających budynki mieszkalne i posesje na podstawie zawartych ugód z poszkodowanymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz całodobowy nadzór nad obiektami stacjonarnych pompowni wód deszczowych na terenie górniczym »Brzeszcze IV« w granicach administracyjnych gminy Brzeszcze, według zakresów:

— zakres I – bieżąca, całodobowa obsługa stacjonarnych pompowni wód deszczowych P1, P2, P3, P4, P5, P7, P12 wraz z przynależną infrastrukturą techniczną,

— zakres II – konserwacja obiektów stacjonarnych pompowni wód deszczowych oraz pomp zabudowanych na prywatnych posesjach (budynkach mieszkalnych) na podstawie zawartych ugód z poszkodowanymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

Powierzenie części zamówienia podwykonawcy:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 247-612939
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

„Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych pomp odwadniających... zakres I i II”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Terenowa Służba Ratownicza Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Daszyńskiego 41
Miejscowość: Brzeszcze
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 32-620
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 370 611.05 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

1. podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 ustawy Pzp;

2. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

3. w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

4. w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, co podważa ich uczciwość, w szczególności gdy Wykonawcy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp;

5. z przyczyn leżących po ich stronie nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp.

II. Oświadczenie składane przez Wykonawcę do oferty:

1. oświadczenie – jednolity europejski dokument zamówień (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy – załącznik nr 1 do druku „Formularz ofertowy” sporządzony i złożony w wersji elektronicznej zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ;

2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity europejski dokument zamówień (JEDZ) sporządza i składa w wersji elektronicznej zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołują się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, sporządza i składa w wersji elektronicznej zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 5 do SIWZ także jednolity europejski dokument zamówień (JEDZ) dotyczący każdego z tych podmiotów;

4. oświadczenie dotyczące wadium – załącznik nr 2 do druku „Formularz ofertowy”;

5. oświadczenie Wykonawcy dotyczące minimalnego wynagrodzenia – załącznik nr 3 do druku „Formularz ofertowy”;

6. oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ – druk „Formularz ofertowy” w zakresie dotyczącym udzielonej gwarancji zgodnie z opisem zawartym w pkt II ppkt 1 załącznika nr 2 do SIWZ.

III. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 42 000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).

IV. Zmiany umowy szczegółowo opisane zostały w paragrafie 18 projektu umowy – zał. nr 3 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Przepisy art. 180–198 ustawy Pzp dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 207
Miejscowość: Bytom
Kod pocztowy: 41-914
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@srk.com.pl
Adres internetowy: www.srk.com.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/03/2021