Werken - 121112-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Schoolgebouwen

2019/S 053-121112

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (VM 1-16)
Fehrbelliner Platz 2
Berlin
10707
Duitsland
E-mail: vergabe-hochbau@sensw.berlin.de
NUTS-code: DE300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabeplattform.berlin.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabeplattform.berlin.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schadstoffsanierung und nichtkonstruktiver Rückbau

Referentienummer: VM_190014_VOB_O_Str
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rückbauarbeiten nicht konstruktiver Bauteile des Bauabschnitt 1a+b mit TGA-Rückbau und Schadstoffausbau.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 159 459.71 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE3
NUTS-code: DE30
NUTS-code: DE300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rückbauarbeiten nicht konstruktiver Bauteile des Bauabschnitt 1a+b mit TGA-Rückbau und Schadstoffausbau.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-554093
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Proklima GmbH
Nordostpark 76
Nürnberg
90411
Duitsland
NUTS-code: DE254
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 159 459.71 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Berlin
Martin-Luther-Straße 105
Berlin
10825
Duitsland
Telefoon: +49 3090138316
Fax: +49 3090137613
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer des Landes Berlin
Martin-Luther-Straße 105
Berlin
10825
Duitsland
Telefoon: +49 3090138316
Fax: +49 3090137613
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019