Werken - 121127-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Denemarken-Odense: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2019/S 053-121127

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Odense Kommune og Vandcenter Syd
Nørregade 36-38
Odense
5100
Denemarken
Contactpersoon: Gert Holst Hansen
E-mail: gehh@odense.dk
NUTS-code: DK031

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.odense.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Byggemodning

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bellinge Fælled - Etape 3

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Hovedentreprisen benævnt ” Bellinge Fælled etape 3” omfatter arbejder for etablering af vej og kloak ifm. byggemodning af Bellinge Fælled etape 3.

Opgaven udbydes i fællesskab af Odense Kommune og Vandcenter Syd.

I hovedtræk består entreprisen af 2 delprojekter, kloakprojekt og vejprojekt som overordnet indeholder nedenstående.

Kloakprojekt, som består af:

- Spildevandsledninger til afvanding af ca. 100 parceller og ca. 3-5 storparceller,

- Regnvandsafledning på terræn, på veje og i wadier inkl. ca. 3 stk. regnvandsbassiner.

Anlæg af vej, som består af:

- Tilslutningsanlæg ved Assensvej inkl. anlæggelse af svingbaner og nyt signalanlæg,

- Fordelingsvej fra Assensvej til Flintagergårdvej samt boligveje i udstykningen inkl. belysning langs vejene,

- Diverse forsyningsledninger (fjernvarme, el, vand m.m.),

- Anlægsgartnerarbejde med diverse beplantning, træer langs fordelingsvejen, græssåning m.m.

Opgaven udbydes som ét udbud.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 43 588 601.81 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000
45210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK031
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bellinge, Odense SV

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opgaven udbydes af Odense Kommune og Vandcenter Syd.

Opgaven består af byggemodning af et boligområde i Bellinge, Odense SV. Delområde 1 i lokalplan nr. 6-813, Bellinge Fælled Vest består af ca. 100 parceller og 4 storparceller.

Desuden etableres der vejanlæg i delområde 3 i lokalplanen.

Udbuddet omfatter følgende:

Kloakprojekt, som består af:

- Spildevandsledninger til afvanding af ca. 100 parceller og ca. 3-5 storparceller.

- Regnvandsafledning på terræn, på veje og i wadier inkl. ca. 3 stk. regnvandsbassiner.

Med følgende overordnede mængder

- Ca. 2 400 m spildevandsledning,

- Ca. 130 m stiktilslutninger inkl. ca. 100 skelbrønde,

- Ca. 800 m regnvandsledninger,

- Ca. 70 hovedledningsbrønde,

- 2 regnvandsbassiner, et på ca. 3 000 m3 og et på ca. 26 000 m3

- Ca. 14 000 m2 membran under det store bassin inkl. ca. 14 200 m³ råjord op og ned igen,

- Ca. 2 500 lbm vandveje i terræn med tværsnit på ca. 0,1 – 1,4 m2

Anlæg af vej, som består af:

- Tilslutningsanlæg ved Assensvej inkl. anlæggelse af svingbaner og nyt signalanlæg,

- Fordelingsvej fra Assensvej til Flintagergårdvej samt boligveje i udstykningen inkl. belysning langs vejene,

- Diverse forsyningsledninger (fjernvarme, el, vand m.m.),

- Anlægsgartnerarbejde med diverse beplantning, træer langs fordelingsvejen, græssåning m.m.

Til arbejdet hører koordinering med og forventeligt gravning for ledningsejere, da forsyningsledninger skal føres med frem i byggemodningen.

Stamvejen tilsluttes Assensvej i et nyt signalreguleret kryds. Her etableres venstresvingsbane fra syd og højresvingsbane fra nord på Assensvej.

Følgende overordnede mængder er indeholdt i vejprojektet:

- Ca. 1 600 m boligveje,

- Ca. 1 650 m stamvej,

- Ca. 1 000 m stier,

- Et nyt lyskryds ved Assensvej inkl. svingbaner,

- Udviddelse af Flintagergårdvej ca. 500 m,

- Et regnvandsbassin til vejvand,

- Ca. 170 000 m2 grønne arealer.

Arbejdet skal udføres i 2 etaper i forlængelse af hinanden i perioden 11.3.2019 til 10.4. 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Entreprenørens organisation / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Byggeproces og tidsplan / Weging: 30 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § § 135-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøgere og eventuelle underrådgivere laver en erklæring vedr. udelukkelsesgrunde ved udfyldelse ESPD del III.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 233-531681
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Bellinge Fælled - Etape 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
M.J. Eriksson A/S
Odense N
Denemarken
NUTS-code: DK031
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000 000.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 588 602.81 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ansøgningens form:

Ansøgningen skal afleveres digitalt på www.projectweb.dk jf. afsnit I.3) og skal bestå af:

— Evt. et kort følgebrev med angivelse af navn på hovedansøger og eventuelle underentreprenører,

— ESPD i form af en XML-fil fra ansøger og særskilte filer fra eventuelle underentreprenører, pdf-fil af den elektroniske ESPD må gerne vedlægges,

— Evt. bilag med en gengivelse af de referencer der er anført i ESPD'en plus billedmateriale.

Brug af den elektroniske ESPD:

Ordregiver har oprettet en ESPD XML-fil som ansøger skal downloade fra www.projectweb.dk og gemme på ansøgers egen computer. Ansøger skal derefter åbne XML-filen gennem hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Fra denne hjemmeside kan ESPD'en udfyldes og til sidst gemmes som en XML-fil på egencomputer. Denne XML-fil og gerne en udgave i pdf skal afleveres på www.projectweb.dk

Der henvises i øvrigt til http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Vejledninger hvor der ligger envejledning i udfyldelse af den elektroniske ESPD.

Spørgsmål til prækvalifikation:

Spørgsmål til prækvalifikationen kan stilles og vil blive besvaret på www.projectweb.dk

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadres: www.klfu.dk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadres: www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019