Werken - 121146-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 053-121146

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 046-104630)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Provincie Antwerpen - Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
0207.725.597_22827
Koningin Elisabethlei 22
Antwerpen
2018
België
Contactpersoon: Sara Van Elsacker
Telefoon: +32 32406658
E-mail: sara.vanelsacker@provincieantwerpen.be
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.provincieantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334755

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fietsostrade F11 Antwerpen – Lier, deelproject 2: realisatie segment 5 (aansluitingscomplex stationsomgeving stad Lier)

Referentienummer: Provincie Antwerpen - Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit-VARIA-2017-01149/segment5-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Deelproject 2: realisatie van segment 5: lengte ca. 1400m

Deze opdracht behelst het laatste segment, vertrekkend ter hoogte van de Ernest Claeslaan (fietsostrade Antwerpen - Lier) en de Tuinweg (fietsostrade Lint - Lier) tot en met de stationsomgeving van Lier. Beide fietsostrades komen samen waarna het tracé de R16 kruist door middel van een nieuwe tunnelconstructie.

Na de kruising verloopt het traject met een brug over de noordelijke sporenbundel en vervolgens parallel langs de Zuid-Australiëlaan om aan te sluiten op de fietsinfrastructuur die voorzien wordt in de herinrichting van de stationsomgeving richting het Oosten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 046-104630

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Offerteformulier & UEA formulier toegevoegd