Werken - 121150-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Werkzaamheden voor trambaan

2019/S 053-121150

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 145-298510)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
Primaciálne námestie
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
814 99
Slovakije
Contactpersoon: Zuzana Jamnická
Telefoon: +421 259356259
E-mail: zuzana.jamnicka@bratislava.sk
NUTS-code: SK010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bratislava.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála

Referentienummer: MAGS OVO 29946/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234121
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate s rozchodom 1 000 mm vedenej v intraviláne hlavného mesta. Električková trať prechádza katastrálnymi územiami mestských častí Staré mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Úsek trate začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou. Električková trať je v súčasnosti vedená na samostatnom telese oddelenom od súbežných cestných komunikácií, ktoré lemujú trať po oboch jej stranách obrubníkmi alebo zeleným pásom. Realizácia stavebných prác bude prebiehať v 4 etapách, podľa projektu organizácie výstavby, pričom 1 určená etapa musí byť realizovaná v mesiacoch júl až september. Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie a inžinierska činnosť v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 145-298510

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
In plaats van:
Datum: 31/03/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: