Služby - 121151-2017

31/03/2017    S64    - - Služby - Koncesie na služby - Postup udeľovania koncesie 

Slovensko-Bratislava: Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne)

2017/S 064-121151

Oznámenie o koncesii

Služby

Legal Basis:

Smernica 2014/23/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
00699021
Hlboká cesta 2
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
833 36
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Róbert Gogulka
Telefón: +421 259782897
E-mail: robert.gogulka@mzv.sk
Fax: +421 259782899
Kód NUTS: SK0

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.mzv.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703

I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Prihlášky alebo prípadné ponuky sa musia odoslať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: zahraničná politika

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Outsourcing pri zbere žiadostí o víza.

II.1.2)Hlavný kód CPV
98900000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom koncesie je poskytovanie služieb pri prijímaní žiadostí o víza v Číne, Indii, Kazachstane, palestínskych mestách Gaza a Ramalláh, Bielorusku, Rusku, Kuvajte, Spojených arabských emirátoch, Turecku a Egypte. Podrobný opis predmetu koncesie je uvedený v časti B.1 Opis predmetu koncesie koncesnej dokumentácie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 976 314.09 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto koncesia je rozdelená na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
75210000
75211110
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Čína, India, Kazachstan, palestínske mestá Gaza a Ramalláh, Bielorusko, Rusko, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Turecko a Egypt.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom koncesie je poskytovanie služieb pri prijímaní žiadostí o víza v Číne, Indii, Kazachstane, palestínskych mestách Gaza a Ramalláh, Bielorusku, Rusku, Kuvajte, Spojených arabských emirátoch, Turecku a Egypte. Podrobný opis predmetu koncesie je uvedený v časti B.1 Opis predmetu koncesie koncesnej dokumentácie.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu o spolupráci s uchádzačom (koncesnú zmluvu), ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Koncesia je pridelená na základe kritérií opísaných nižšie:
  • Kritérium: Poskytovanie služieb v mestách uvedených v bode 6.4 časti A.1 koncesnej dokumentácie – 150 bodov
  • Kritérium: Najkratšia lehota začatia poskytovania služby v mestách v bode 6.1 časti A.1 koncesnej dokumentácie – 140 bodov
  • Kritérium: Poskytovanie služieb v mestách uvedených v bode 6.2 časti A.1 koncesnej dokumentácie – 50 bodov
  • Kritérium: Najnižšia konečná výška odplaty za služby v EUR hradená žiadateľom o vízum uchádzačovi v príslušnej krajine – 40 bodov
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 976 314.09 EUR
II.2.7)Lehota trvania koncesie
Trvanie v mesiacoch: 60
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

V závislosti od predpokladanej hodnoty koncesie ide o podlimitnú koncesiu podľa § 118 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Verejný obstarávateľ v záujme zvýšenia transparentnosti zverejňuje oznámenie o koncesii aj v úradnom vestníku EÚ nad rámec povinností stanovených ZVO.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a stručný opis podmienok, označenie požadovaných informácií a dokumentácie:

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že je oprávnený poskytovať služby pri prijímaní žiadostí o víza v zmysle opisu predmetu koncesie podľa bodu 2 časti A.1 koncesnej dokumentácie a prílohy č. 1 k časti B.1 koncesnej dokumentácie Minimálne obchodné podmienky vo všetkých krajinách uvedených v bode 6 časti A.1 koncesnej dokumentácie.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,ktoré sa týkajú osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v závislosti od toho, v ktorých krajinách bude člen skupiny poskytovať služby, ktoré sú predmetom koncesie. Člen skupiny predloží čestné vyhlásenie podľa bodu 1.1 časti A.3 koncesnej dokumentácie len vo vzťahu k tým krajinám, v ktorých bude poskytovať služby, ktoré sú predmetom koncesie.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a stručný opis kritérií výberu, označenie požadovaných informácií a dokumentácie:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a stručný opis kritérií výberu, označenie požadovaných informácií a dokumentácie:

A. Poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru za obdobie rokov 2014–2016 pre členské štáty EÚ a Schengenu. Uchádzač musí preukázať poskytnutie minimálne dvoch služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet koncesie v rokoch 2014 až 2016 (minimálne 2 potvrdenia od 2 rôznych odberateľov z členskej krajiny EÚ a Schengenu preukazujúce poskytnutie služieb. Potvrdenie musí obsahovať opis poskytnutých služieb, obdobie poskytovania služieb, zhodnotenie kvality poskytnutých služieb, kontakt a podpis osoby odberateľa, ktorá pre uchádzača vystavila potvrdenie). Službou rovnakého alebo podobného charakteru je poskytnutie služieb pri prijímaní žiadostí o schengenské alebo národné víza;

B. Medzinárodne platný certifikát systému manažérstva bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001 alebo ekvivalentný doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na vydanie certifikátu.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

III.1.5)Informácie o vyhradených koncesiách
III.2)Podmienky týkajúce sa koncesie
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonávania koncesie:

Úspešný uchádzač bude vykonávať koncesiu tak, že bude plniť úlohy a poskytne služby pri prijímaní žiadostí o víza podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13.7.2009, ktorým sa stanovuje vízový kódex Spoločenstva (ďalej len vízový kódex), najmä jeho článku 43 a prílohy X.

III.2.3)Informácie o zamestnancoch zodpovedných za vykonávanie koncesie

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie žiadostí alebo prijatie ponúk
Dátum: 03/05/2017
Miestny čas: 13:00
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

1.Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (osobné postavenie a technická a odborná spôsobilosť) musia byť predložené v origináli alebo v úradne overenej kópii.

2.Upozornenie: jednotný európsky dokument (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní nenahrádza preukázanie splnenia podmienok účasti a uchádzač nie je oprávnený JED vo svojej ponuke predložiť.

3. Podmienky účasti ako aj kritéria na vyhodnotenie ponúk sú detailne špecifikované v koncesnej dokumentácii, verejný obstarávateľ ich zverejňuje aj v oznámení (v rozsahu, ktorý oznámenie dovoľuje) z dôvodu zvýšenia transparentnosti procesu zadávania koncesie.

4. Miesto predloženia ponuky je uvedené v bode I.1) tohto oznámenia.

5. Koncesná dokumentácia je elektronicky prístupná v profile (záujemcovia si ju môžu stiahnuť viď. bod I.1). O koncesnú dokumentáciu je možné požiadať aj emailom, faxom alebo písomne na kontaktoch uvedených v bode I.1) tohto oznámenia.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/03/2017