Werken - 121152-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Celje: Bouwen van gebouwen

2019/S 053-121152

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 042-094371)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
5814251000
Ulica XIV. divizije 4
Celje
3000
Slovenië
Contactpersoon: Sektor za razpise
Telefoon: +386 13068164
E-mail: irena.pogacnik@dri.si
Fax: +386 13068206
NUTS-code: SI034

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dars.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rekonstrukcija ACB Ljubljana na Griču, DARS d.d.

Referentienummer: 000200/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rekonstrukcija ACB Ljubljana na Griču, DARS d.d.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 042-094371

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/300294/Dodatek_1-200-18.zip