Werken - 121164-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Bouwen van multifunctionele gebouwen

2019/S 053-121164

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 248-572333)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Országos Bírósági Hivatal
EKRSZ_94851331
Szalay utca 16.
Budapest
1055
Hongarije
Contactpersoon: Csáky Zsófia
Telefoon: +36 13544167
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.birosag.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Balatonszemesi oktatási épületek építése

Referentienummer: EKR001133772018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211350
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Balatonszemes Ady E. u. 22. sz. alatti ingatlanon létesítendő épület, valamint az Balatonszemes Ady E. u. 38. sz. alatti ingatlanon létesítendő épület teljes körű kivitelezési munkálatainak elvégzése.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-572333

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 25/03/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő módosította a tervek és a költségvetés egy részét.