Werken - 121181-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Aubergenville: Verf en wandbekleding

2019/S 053-121181

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 050-113943)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Commune d'Aubergenville
1 avenue de la Division Leclerc
Aubergenville
78410
Frankrijk
Telefoon: +33 130904538
E-mail: commandepublique@aubergenville.fr
NUTS-code: FR103

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.achatpublic.com

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux divers dans les différents bâtiments communaux

Referentienummer: 2019-03
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44111400
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet l'exécution de travaux divers dans les différents bâtiments communaux.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 050-113943

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 02/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

La date limite de remise des offres est fixée au 2.4.2019 (12:00). La date limite pour obtenir des renseignements sur la consultation est fixée au 26.3.2019 (23:00).