Werken - 121185-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Bordeaux: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2019/S 053-121185

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gironde Habitat
40487708600029
40 rue d'Armagnac, CS 71232
Bordeaux
33074
Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-code: FRI12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gironde-habitat.fr

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vendays Montalivet — salle des fêtes réhabilitation de l'ancienne salle des fêtes en 12 logements collectifs

Referentienummer: 18-6821-3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché ordinaire.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 972 059.31 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Couverture/zinguerie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000
45400000
45300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Couverture / zinguerie

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revêtements sols souples/carrelage/faïence

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432100
45400000
45300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Revêtements sols souples/carrelage/faïence.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité/zinguerie

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45200000
45400000
45300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Étanchéité/zinguerie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Marché d'un montant inférieur aux seuils européens.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 3
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
04/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
PH Laurent
15 rue des Genêts
Saint-Gervais
33240
Frankrijk
NUTS-code: FRI12

Internetadres: http://www.gironde-habitat.fr

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 34 055.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 9
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
04/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Medi Peinture
26 rue des Frères Lumière
Carbon-Blanc
33560
Frankrijk
NUTS-code: FRI12

Internetadres: http://www.gironde-habitat.fr

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 43 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 14
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
04/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Étanchéité Concept
20 rue Newton
Tresses
33370
Frankrijk
NUTS-code: FRI12

Internetadres: http://www.gironde-habitat.fr

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 28 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
Bordeaux
33063
Frankrijk
Telefoon: +33 556993800
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Fax: +33 556243903
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019