Werken - 121189-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Villeneuve d'Ascq: Archeologische diensten

2019/S 053-121189

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Vilogia
74 rue Jean Jaurès
Villeneuve d'Ascq
59650
Frankrijk
Contactpersoon: Julien Dieu
Telefoon: +33 359356158
E-mail: julien.dieu@vilogia.fr
NUTS-code: FRE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vilogia.fr

Adres van het kopersprofiel: http://espace-fournisseur.vilogia.fr/appels-offres

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AO 2086 — travaux de fouilles archéologiques préventives— rue des Déportés/AH60 à Toufflers

Referentienummer: AO 2086
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351914
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

AO 2086 — travaux de fouilles archéologiques préventives — rue des Déportés/AH60 à Toufflers.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 560.13 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rue des Déportés/AH60 à Toufflers.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AO 2086 — travaux de fouilles archéologiques préventives — rue des Déportés/AH60 à Toufflers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Remblai.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Le marché ne relève pas du champ d'application de la directive, le montant étant inférieur à 5 546 000 EUR HT.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: AO 2086
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fouilles archéologiques

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
14/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Archeopole
9 ZA des Wattines, Pavé d'Halluin
Linselles
59126
Frankrijk
NUTS-code: FRE11
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 300 560.13 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Lille
13 avenue du Peuple belge
Lille
59034
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019