Werken - 121219-2019

15/03/2019    S53    - - Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Paks: Bouwwerkzaamheden

2019/S 053-121219

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Paks Város Önkormányzata
AK06065
Dózsa Gy. út 55–61.
Paks
7030
Hongarije
Contactpersoon: Misóczki Anikó
Telefoon: +36 75500572
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Fax: +36 75519080
NUTS-code: HU233

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.paks.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.paks.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a paksi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés kivitelezési munkáinak elvégzésére

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
45212000
45212200
45212224
71326000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU233
Voornaamste plaats van uitvoering:

7030 Paks, Fehérvári út 29. /2132. hrsz/

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a paksi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés kivitelezési munkáinak elvégzése.

A jelenleg meglévő Paksi Stadion bontása, az aktuális MLSZ infrastruktúra szabályzatban (2016) foglaltaknak megfelelő B kategóriájú, valamint UEFA III.kategóriájú, új 4 500 ülőhelyes fedett lelátókkal rendelkező stadion építése. A folyamatos működés biztosíthatósága érdekében a létesítmény négy építési ütemben valósul meg, az építtető a használatbavételt ütemezetten kívánja lebonyolítani.

a) A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek, valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;

b) Az átadott tervdokumentációkon túl szükségessé váló tervdokumentációk elkészítése és jóváhagyatása.

c) Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése;

d) Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Elbontandó létesítmények

Jelenlegi főlelátó, bruttó beépített terület: 12,63 m x 35,57 m = 449,25m2.

Egyéb a meglévő stadion körüli épített elemek (térburkolatok,használaton kívüli közművek, kerítések, kisebb építmények, ökölvívó csarnok és hozzá épített épületrészek, szerelt lelátók).

Megtartandó létesítmények

Klub épület, fogadóépület, pályavilágítás, labdarúgó pálya. Kivitelezői feladat a felsorolt létesítmények védelme,megóvása a kivitelezési munkák alatt.

A létesítendő labdarúgó stadion alapadatai

Tervezett beépített terület: 3 932,7 m2

Tervezett burkolt felület: 6 557,43 m2

Tervezett hasznos alapterület összesen: 2 266,17 m2

Ebből:

— A lelátó 1 719,71 m2

— B lelátó 405,20 m2

— C lelátó 59,67 m2

— V lelátó 81,59 m2

Legnagyobb építménymagasság: 7,94 m

Előregyártott vasbeton szerkezet: 930,8 m3

Acél tartószerkezet: 165,33to.

Egyéb kiszolgáló létesítmények

Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés, locsolókút létesítése.

Az építmény tervezett alapfunkciója

— labdarúgó stadion,

— jegypénztárak, öltözők, karbantartási helyiségek, szektoronkénti büfék és WC-k,

— kiemelt vendégek számára kialakított VIP rendezvénytér és ún. SKY-BOX-ok,VIP lelátó,

— média számára kialakított helyiségek,

— kiszolgáló és üzemeltetést irányító irodák,tárgyalók.

Ütemezés:

I. ütem: «B» lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése.

Kivitelezési idő a munkaterület átadástól (a szerződés aláírásától számított 5 napon belül) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig 120 nap.

II. ütem: «C» lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése.

Kivitelezési idő a munkaterület átadástól (a szerződés aláírásától számított 5 napon belül) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 120 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig. A munkaterület átadásra az I. ütemmel egy időben kerül sor.

III. ütem: «V» lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése.

Kivitelezési idő a munkaterület átadástól a műszaki átadásátvételi eljárás lezárásáig 90 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig. A III. ütemhez kapcsolódó munkaterület átadásra a 2016–17. évi NB1 utolsó fordulót követő 5 munkanapon belül kerül sor.

IV. ütem: jelenlegi főlelátó bontása, az «A» lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése.

Kivitelezési idő a munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 180 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig.

A munkaterület átadásra az I. és a II. ütem használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését követő napon kerül sor.

A klubépület, a fogadóépület, a hátsó edzőpályák folyamatos működése és a centerpályán a PAKS FC hazai bajnoki mérkőzéseinek lebonyolíthatósága biztosítandó az összes megvalósítási ütem alatt.Meccsnapokon a meccs kezdete előtt 3 órával a munkavégzést be kell fejezni, a munkaterületet le kell zárni és el kell hagyni.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 360
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 132-269469

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Vállalkozási szerződés

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
05/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
510-es Fő út 26.
Budapest
2336
Hongarije
NUTS-code: HU120
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1 997 289 093.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A jelen hirdetmény II.2.7) és VII.1.5) A szerződés időtartama pontjában megadott időtartamok naptári napokban értendők.

A szerződés módosításának dátuma: 28.12.2018.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45000000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
45212000
45212200
45212224
71326000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU233
Voornaamste plaats van uitvoering:

7030 Paks, Fehérvári út 29. /2132. hrsz./

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a paksi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés kivitelezési munkáinak elvégzése.

A jelenleg meglévő Paksi Stadion bontása,az aktuális MLSZ infrastruktúra szabályzatban (2016) foglaltaknak megfelelő B kategóriájú, valamint UEFA III. kategóriájú, új 4 500 ülőhelyes fedett lelátókkal rendelkező stadion építése. A folyamatos működés biztosíthatósága érdekében a létesítmény négy építési ütemben valósul meg, az építtető a használatbavételt ütemezetten kívánja lebonyolítani.

a) A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek, valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;

b) Az átadott tervdokumentációkon túl szükségessé váló tervdokumentációk elkészítése és jóváhagyatása.

c) Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése;

d) Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Elbontandó létesítmények

Jelenlegi főlelátó, bruttó beépített terület: 12,63 m x 35,57 m = 449,25 m2.

Egyéb a meglévő stadion körüli épített elemek (térburkolatok,használaton kívüli közművek, kerítések, kisebb építmények ,ökölvívó csarnok és hozzá épített épületrészek, szerelt

lelátók).

Megtartandó létesítmények

Klub épület, fogadóépület, pályavilágítás, labdarúgó pálya. Kivitelezői feladat a felsorolt létesítmények védelme,megóvása a kivitelezési munkák alatt.

A létesítendő labdarúgó stadion alapadatai

Tervezett beépített terület: 3 932,7 m2

Tervezett burkolt felület: 6 557,43 m2

Tervezett hasznos alapterület összesen: 2 266,17 m2

Ebből:

— A lelátó 1 719,71 m2

— B lelátó 405,20 m2

— C lelátó 59,67 m2

— V lelátó 81,59 m2

Legnagyobb építménymagasság: 7,94 m

Előregyártott vasbeton szerkezet: 930,8 m3

Acél tartószerkezet: 165,33 to.

Egyéb kiszolgáló létesítmények

Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés, locsolókút létesítése.

Az építmény tervezett alapfunkciója

— labdarúgó stadion,

— jegypénztárak, öltözők, karbantartási helyiségek, szektoronkénti büfék és WC-k,

— kiemelt vendégek számára kialakított VIP rendezvénytér és ún. SKY-BOX-ok,VIP lelátó,

— média számára kialakított helyiségek,

— kiszolgáló és üzemeltetést irányító irodák, tárgyalók.

Ütemezés:

I. ütem: «B» lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól (a szerződés aláírásától számított 5 napon belül) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig 120 nap.

II. ütem: «C» lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól (a szerződés aláírásától számított 5 napon belül) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 120 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig. A munkaterület átadásra az I. ütemmel egy időben kerül sor.

III. ütem: «V» lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól a műszaki átadásátvételi eljárás lezárásáig 90 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig. A III. ütemhez kapcsolódó munkaterület átadásra a 2016–17. évi NB1 utolsó fordulót követő 5 munkanapon belül kerül sor.

IV./a ütem: A szerződésmódosítással érintett további építési munkák teljesítési határideje 15.2.2019.

IV./b ütem: A jelenlegi főlelátó bontásához szükséges, és az «A» lelátó és ahhoz kapcsolódó külső létesítmények kivitelezési munkáinak teljesítési határideje 30.11.2019., amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás és a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése is beleszámít.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 817
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 2 096 758 686.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
510-es Fő út 26.
Dunavarsány
2336
Hongarije
NUTS-code: HU120
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

A Szerződés 6.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

«6.1. Teljesítési határidő:

6.1.1. I. Ütem: A «B» lelátó és kapcsolódó külső létesítmények kivitelezési munkáinak teljesítési határideje 1.10.2018., amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás és a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése is beleszámít.

6.1.2. II. Ütem: A «C» lelátó és az ahhoz kapcsolódó külső létesítmények kivitelezési munkáinak teljesítési határideje 1.10.2018., amelybe a műszaki átadás-átvételi és a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése is beleszámít.

6.1.3. III./a Ütem: «V» lelátó kivitelezési munkáinak teljesítési határideje 1.10.2018. , amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás és a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése is beleszámít

6.1.4. III./b Ütem: «V» lelátóhoz kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkáinak teljesítési határideje 1.10.2018., amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás és a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése is beleszámít.

6.1.5. IV./a ütem: A jelen szerződés módosítással érintett további építési munkák teljesítési határideje 15.2.2019.,

6.1.6. IV./b ütem: A jelenlegi főlelátó bontásához szükséges, és az «A» lelátó és ahhoz kapcsolódó külső létesítmények kivitelezési munkáinak teljesítési határideje 30.9.2019., amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás és a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése is beleszámít.»

A Szerződés 8.1.2. pontja az alábbi mérföldkövekkel egészül ki:

(e) az ötödik résszámla benyújtható a IV./a. ütem műszaki előrehaladás 100 %-ának elérésekor a IV./a ütemhez tartozó tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 100 %-áról (Ötödik Fizetési Mérföldkő

(f) a hatodik résszámla benyújtható a IV./b ütem műszaki előrehaladás 30 %-ának elérésekor a IV. ütemhez tartozó tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30 %-áról (Hatodik Fizetési Mérföldkő),

(g) a hetedik résszámla benyújtható a IV./b ütem műszaki előrehaladás 60 %-ának elérésekor a IV. ütemhez tartozó tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj további 30 %-áról (Hetedik Fizetési Mérföldkő)

(h) a végszámla benyújtható a IV./b. ütem műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, az építési műszaki ellenőr által kiadott, a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a IV. ütemhez tartozó tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj fennmaradó 40 %-áról (Nyolcadik Fizetési Mérföldkő).

A Szerződés 9.1., 9.1.1 pontja az alábbiak szerinti módosul:

«9.1. Általános rendelkezések

A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 2 096 758 686 HUF (a továbbiakban: «Vállalkozói Díj»). Tekintettel a jelen szerződés 6.1 pontjában rögzített kivitelezési ütemekre és a Megrendelők által biztosított forrásokra a 6.1.1 és 6.1.4 és 6.1.5. pontokban részletezett ütemekhez kapcsolódó Vállalkozói díj részt (a továbbiakban: Megrendelő1 Vállalkozói díj) Megrendelő1 fizeti meg a Vállalkozó részére, a 6.1.2 és 6.1.3 pontokban részletezett ütemekhez kapcsolódó Vállalkozói díj részt (a továbbiakban: Megrendelő2 Vállalkozói díj) Megrendelő2 fizeti meg a Vállalkozó részére. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalkozói díjának kidolgozása során figyelembe vette, hogy Megrendelő által kiadott anyagokban (a leírásokban, a tervekben, a kiadott költségvetésben) foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés során minden olyan műszaki tartalmat meg kell valósítania, amelyik bármelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerződés tartalmát képezik, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkák, és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).»

A Szerződés 9.2.3. pontja szerinti tartalékkeret összege nem változik.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő támfal épül a létesítmény észak-keleti oldalán. A tervezés során alapul vett állapot, mely szerint a szomszédos magántulajdonú zártkeri ingatlanok — önkormányzati tulajdonszerzés útján — az ingatlan részét fogják képezni, jelenleg nem biztosított, mely tény akadályozza a beruházás befejezését. A létesítmény «B» lelátójának biztonságos és megfelelő megközelítéséhez szükséges a jelenlegi telekhatáron a kerítés kialakítása. A sportlétesítmény és a szomszédos ingatlanok közötti talajszint különbségből adódóan rézsű kialakítása nem lehetséges oly módon, hogy a sportlétesítmény kiszolgáláshoz szükséges kerítéstől mért távolság és közel sík terület és a telekhatáron elhelyezett kerítés is egyszerre megvalósulhasson, úgy, hogy a rézsű ne kerüljön át a szomszédos ingatlanokra. Emiatt szükséges a telekhatáron egy támfal megtervezése és megépítése.

A szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141.§ (4) bek. b) pont

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 997 289 093.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 2 096 758 686.00 HUF