Leveringen - 121229-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Denemarken-Aalborg: Orthopedische implantaten

2019/S 053-121229

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Denemarken
Contactpersoon: Mads Buus-Andersen
Telefoon: +45 21596653
E-mail: mbu@rn.dk
NUTS-code: DK05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rn.dk

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud af skulderimplantater

Referentienummer: U052040MBA19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33183100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Udbud af skulderimplantater:

- Delaftale 1 - Skulder, frakturbehandling. Humerus stem og caput,

- Delaftale 2 - Skulder primær humerus stem og cavitas,

- Delaftale 3 - Skulder, reversed. Humus stem og cavitas.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Udbud af skulderimplantater:

- Delaftale 1 - Skulder, frakturbehandling. Humerus stem og caput,

- Delaftale 2 - Skulder primær humerus stem og cavitas,

- Delaftale 3 - Skulder, reversed. Humus stem og cavitas.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
24/04/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I forbindelse med udbudsprocessen ønskes afholdt en høringsdag, hvor potentielle tilbudsgivere kan komme med input til udbudsmaterialet.

Høringsdagen afholdes tirsdag d. 9.4.2019 mellem 08:30-15:30 hos Region Nordjylland i Aalborg.

Det er også muligt, at kommentere materialet og sende kommentar på E-mail.

Tilmelding til høringsdag pr. mail til Udbudsjurist Mads Buus-Andersen:

mbu@rn.dk (med dag og tidspunkt. Det tager ca. 30-45 min)

Udkast til udbudsmateriale kan rekvireres på mail til: mbu@rn.dk

Kommentar til udbudsmaterialet skal sendes senest d. 8.4.2019 kl. 12:00.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019