Leveringen - 121240-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Veikkaus: Toebehoren voor spelen

2019/S 053-121240

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Veikkaus Ltd.
2765220-1
PL 1
Veikkaus
01009
Finland
Contactpersoon: Harri Hyrsky
E-mail: harri.hyrsky@hankintajuristit.fi
NUTS-code: FI1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.veikkaus.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/hanki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=214568&tpk=3669e310-753e-4420-804a-396e465c9db1
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Company owned by the state of Finland
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gambling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gaming Chips

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37524700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Veikkaus invites tenderers to submit a tender for professional gaming chips. The gaming chips will be used in Veikkaus' gaming locations, arcades and casinos in Finland. The Contracting Authority will make a Framework Agreement with one (1) supplier. In addition, Veikkaus will choose one supplier as a reserve. The agreement period shall commence on signing of the agreement and shall be permanent. The agreement may be terminated after one (1) year earliest with a term of notice of six (6) months.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92350000
92351000
37524000
92351200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gaming chips under this procurement must be produced for professional use and must be of high quality. Offered gaming chips must be new. Material, coloring and other details must be perfect and free from defects. During the agreement period, if defected gaming chips are found they shall be replaced by the supplier without additional cost. Estimated amount of gaming chips and plaques to be procured during the first 4 years is roughly 140 000 units. The Contracting Authority will purchase gaming chips in necessary quantities, but the minimum quantity per order is 300 chips. The minimum quantity per order for plaques is 50 units. Tenderer is not allowed to sell Veikkaus gaming chips to any other party. Gaming chips with Veikkaus logo shall not be kept in supplier's storage without Contracting Authority's approval. During the agreement period the Contracting Authority orders gaming chips according to its needs. The Contracting Authority is not obliged to buy a certain amount of gaming chips during the agreement period. Total amounts mentioned in this invitation to tender are estimates and not binding the Contracting Authority. The agreement does not give an exclusive right to the supplier to deliver gaming chips to the Contracting Authority.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tenderer is enrolled in the trade register, the prepayment register, the employer register and the register of taxable persons liable for VAT in its country of origin.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Framework agreement will be made with one supplier and all the central terms are being agreed so that according to the Finnish Act on Public Contracts and Concessions (1397/2016) and its legal praxis (KHO 6710/2017) such agreement shall be truly considered as normal procurement contract where the limit of four year contract period does not apply.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/01/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A request for correction must be made to the Market Court within 14 days from the date of notification received regarding the contract award decision.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019