Lieferungen - 121257-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Velingrad: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren

2019/S 053-121257

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Teritorialno podelenie „Darzhavno lovno stopanstvo Chepino“
2016195800244
kv. „Industrialen“, p.k. 15
Velingrad
4600
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Mariya Pavlova — yuriskonsult
Telefon: +359 0879-130-258
E-Mail: dlschepino@ucdp-smolian.com
Fax: +359 5-18-36
NUTS-Code: BG423

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://dlschepino.ucdp-smolian.com

Adresse des Beschafferprofils: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=2496

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=2496
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: управление и стопанисване на горски територии

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини и превозни средства, както и за машини за извършване на изкупно-насипни работи, строителни машини и оборудване

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34300000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини и превозни средства, както и за машини за извършване на изкупно-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца по обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за извършване на изкупно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.)“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 80 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за извършване на изкупно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
16820000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG423
Hauptort der Ausführung:

Административната сграда на ТП „ДЛС Чепино“, кв. „Индустриален“, гр. Велинград

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за извършване на изкупно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 40 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34350000
50116510
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG423
Hauptort der Ausführung:

Административна сграда на ТП „ДЛС Чепино“, кв. „Индустриален“, гр. Велинград

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на процедурата е доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси, собственост на ТП „ДЛС Чепино“. Количеството и обемът на доставките е изчерпателно описано в техническата спецификация, която е част от документацията на поръчката и може да се види на интернет адреса на профила на купувача на ЮЦДП — гр. Смолян.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 40 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

Забележка: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а) лицата, които представляват участника или кандидата;

б) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

в) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от 1 лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза при подаване на повече от 1 ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Участникът следва да предостави (декларира) в част III, буква Г от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не изисква информация за икономическото и финансовото състояние на участниците

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Възложителят не изисква информация и доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът (за обособена позиция № 1) трябва да разполага със собствен склад или магазин на територията на страната.

Доказва се с:

За доказване извършената доставка участникът попълва „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП на основание чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

До участие се допускат лица, които са изпълнили успешно минимум 1 (една) доставка през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката.

За обособена позиция 2 участникът следва да разполага със собствен или нает търговски обект за продажба на гуми за автомобилна техника.

Участникът следва да разполага със собствен или нает сервиз за монтаж, демонтаж и калибриране на гуми на територията на град Велинград.

Доказва се с:

Участникът попълва „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и квалификация с възможностите на 1 или повече трети лица. В тези случаи освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Минимални изисквания за обособена позиция 1 — минимум 1 изпълнен поръчка за доставка, свързана с предмета на поръчката.

Доказва се със: За доказване извършената доставка или услуга участникът попълва „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Минимални изисквания за обособена позиция 2 — минимум 1 изпълнен поръчка за доставка, свързана с предмета на поръчката.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

На основание чл. 10 от ЗОП право да участва в процедурата има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено, и не са налице обстоятелствата по чл. 51, ал. 1, т. 1—5 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107, т. 4 от ЗОП.

В обявената открита процедура могат да участват лицата, които отговарят на минималните изисквания, поставени от възложителя, за допустимост, определени с критериите за подбор, отразени в документацията за процедурата, и са представили всички необходими документи, надлежно, вярно и пълно попълнени във вид и съдържание съгласно посочените изисквания в обявлението за откриване на процедурата и настоящата документацията за участие.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/04/2019
Ortszeit: 17:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/04/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Административната сграда на ТП „ДЛС Чепино“, кв. „Индустриален“, гр. Велинград

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Кандидатите могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители при отварянето на офертите, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно разпоредбите на чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019