Leveringen - 121257-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Velingrad: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2019/S 053-121257

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Teritorialno podelenie „Darzhavno lovno stopanstvo Chepino“
2016195800244
kv. „Industrialen“, p.k. 15
Velingrad
4600
Bulgarije
Contactpersoon: Mariya Pavlova — yuriskonsult
Telefoon: +359 0879-130-258
E-mail: dlschepino@ucdp-smolian.com
Fax: +359 5-18-36
NUTS-code: BG423

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://dlschepino.ucdp-smolian.com

Adres van het kopersprofiel: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=2496

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=2496
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: управление и стопанисване на горски територии

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини и превозни средства, както и за машини за извършване на изкупно-насипни работи, строителни машини и оборудване

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини и превозни средства, както и за машини за извършване на изкупно-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца по обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за извършване на изкупно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.)“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за извършване на изкупно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16820000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG423
Voornaamste plaats van uitvoering:

Административната сграда на ТП „ДЛС Чепино“, кв. „Индустриален“, гр. Велинград

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини, машини за извършване на изкупно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000
50116510
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG423
Voornaamste plaats van uitvoering:

Административна сграда на ТП „ДЛС Чепино“, кв. „Индустриален“, гр. Велинград

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на процедурата е доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси, собственост на ТП „ДЛС Чепино“. Количеството и обемът на доставките е изчерпателно описано в техническата спецификация, която е част от документацията на поръчката и може да се види на интернет адреса на профила на купувача на ЮЦДП — гр. Смолян.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

Забележка: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а) лицата, които представляват участника или кандидата;

б) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

в) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от 1 лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза при подаване на повече от 1 ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Участникът следва да предостави (декларира) в част III, буква Г от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не изисква информация за икономическото и финансовото състояние на участниците

Eventuele minimumeisen:

Възложителят не изисква информация и доказателства за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът (за обособена позиция № 1) трябва да разполага със собствен склад или магазин на територията на страната.

Доказва се с:

За доказване извършената доставка участникът попълва „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП на основание чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

До участие се допускат лица, които са изпълнили успешно минимум 1 (една) доставка през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката.

За обособена позиция 2 участникът следва да разполага със собствен или нает търговски обект за продажба на гуми за автомобилна техника.

Участникът следва да разполага със собствен или нает сервиз за монтаж, демонтаж и калибриране на гуми на територията на град Велинград.

Доказва се с:

Участникът попълва „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и квалификация с възможностите на 1 или повече трети лица. В тези случаи освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

Eventuele minimumeisen:

Минимални изисквания за обособена позиция 1 — минимум 1 изпълнен поръчка за доставка, свързана с предмета на поръчката.

Доказва се със: За доказване извършената доставка или услуга участникът попълва „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Минимални изисквания за обособена позиция 2 — минимум 1 изпълнен поръчка за доставка, свързана с предмета на поръчката.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

На основание чл. 10 от ЗОП право да участва в процедурата има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено, и не са налице обстоятелствата по чл. 51, ал. 1, т. 1—5 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107, т. 4 от ЗОП.

В обявената открита процедура могат да участват лицата, които отговарят на минималните изисквания, поставени от възложителя, за допустимост, определени с критериите за подбор, отразени в документацията за процедурата, и са представили всички необходими документи, надлежно, вярно и пълно попълнени във вид и съдържание съгласно посочените изисквания в обявлението за откриване на процедурата и настоящата документацията за участие.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Административната сграда на ТП „ДЛС Чепино“, кв. „Индустриален“, гр. Велинград

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Кандидатите могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители при отварянето на офертите, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно разпоредбите на чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019