Leveringen - 121269-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Roosters

2019/S 053-121269

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
EKRSZ_47638985
Alföldi Utca 7.
Budapest
1081
Hongarije
Contactpersoon: Dinócsik Tünde
Telefoon: +36 305757319
E-mail: dinocsikt@fkf.hu
Fax: +36 14596846
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fkf.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.fkf.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000249302019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000249302019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

K1960 Kazánok rostélyhengereihez rostélypálcák besz

Referentienummer: EKR000249302019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44316300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hulladékhasznosító Műben üzemelő kazánok rostélyhengereihez rostélypálcák beszerzése

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11
Voornaamste plaats van uitvoering:

1151 Budapest, Károlyi Sándor u. 119-121. 82. számú raktár

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

12 000 db és a II.2.11. pontban meghatározott 2 400 db opciós mennyiségben L-K 5068-04 típusú rostélypálcák beszerzése

A szállítandó rostélypálcáknak meg kell felelniük a műszaki leírásban előírt műszaki követelményeknek. A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Az L-K 5068-04 típus megnevezés csak a termék beazonosításához szükséges, de ajánlatkérő ezekkel egyenértékű termékeket is elfogad.

Az egyenértékűség a fizikai méreteknél beépíthetőségi csereszabatosságot, tehát bármely csatlakozó méret esetében méretazonosságot, befoglaló méret esetén ütközésmentességet jelent. Nem csereszabatos alkatrészeket ajánlatkérő nem fogad el.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Az opciós mennyiség (2 400 db) az opció igénybevétele esetén Ajánlatkérő igényeinek függvényében változó mértékben lehívható a szerződés időtartama alatt a fix keretmennyiség kimerülését követően, a szerződés tárgya szerinti termékre Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján nyertes Ajánlattevő által megajánlott egységáron.

Ajánlatkérő az opciós mennyiséget nem köteles igénybe venni (lehívni), illetve nem köteles azt teljes mértékben kimeríteni.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1.§ - 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján, az 1. § és 3. § figyelmbevételével az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

P.1.

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (öntvényelemek szállításából és/vagy forgalmazásából és/vagy értékesítéséből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azaz formanyomtatvány IV. részének alpha szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban, az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A P.1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha közös ajánlattevők egyike megfelel. [Kbt. 65. § (6) bekezdés]

Az előírt alkalmassági követelményeknek 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdésének alkalmazása esetén az árbevétel tekintetében közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Eventuele minimumeisen:

P.1. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben saját vagy jogelődje, a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó adózás előtti eredménye legalább egy évben nem pozitív vagy nulla.

A Kr. 19. § (2) bekezdése szerinti esetben, amennyiben az előírt teljes időszakban a kért irattal ajánlattevő azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlattevő a P1. alkalmassági követelménynek megfelel, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (öntvényelemek szállításából és/vagy forgalmazásából és/vagy értékesítéséből) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 45 000 000,- Ft-ot.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M.1. Ajánlattevőnek a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolása a formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltésével tehető meg.

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (1) bekezdés a) és (1a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb, öntvényelemek szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciák ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),

— a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail-címe),

— a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),

— a leszállított mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell az ajánlattevő saját teljesítési arányának),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelő iratok (nyilatkozatok) benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.

Eventuele minimumeisen:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző három évben (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) összesen, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített, öntvényelemek szállítására vonatkozó referenciával, legalább 9000 db mennyiségben.

A referencia követelmény legfeljebb 3 db szerződésből teljesíthető.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ellenérték megfizetése az igazolt teljesítést követően a teljesítésigazolások alapján benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdés, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a szerződéstervezetben részletezett ütemezésben.

Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés forintban történik.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

A kiállított teljesítés igazolások napjától számított 18 hónap jótállás, késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben kerül részletezésre.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy abontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.

2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.

3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint

4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges

5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni

6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint

7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.

8) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában

9) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (7) (abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más szervezetet), a Kbt. 66. § (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és több részre tett ajánlat esetén részenként külön-külön csatolandó a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó

10) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 47. § (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

11) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2), III.1.3) pontjaiban

12) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani

13) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.

14) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját

15) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

16) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13. § szerinti iratokat csatolni kell.

17) Ajánlattevőnek a dokumentáció III.27.) pontja szerinti dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolnia kell az ajánlathoz.

18) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni, és hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége

19) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók

20) FAKSZ: Dinócsik Tünde (lajstromszám: 00472)

21) AK megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, az árubeszerzés - tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás egy típusú termék beszerzésére irányul - nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

22) Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a Kbt. 56. § bekezdés alapján helyszíni bejárásra. Helyszíni bejárás időpontja: 2019. március 26-án 10:00 órakor. Helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű, 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12

Folyt. VI.4.3. pontban.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. §-nak megfelelően

VI.3. pont folytatása:

23.) Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő igényeinek csak a konkrétan meghatározott minőségi és műszaki, szabvány szerinti követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019