Leveringen - 121270-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Zweden-Luleå: Alarmsystemen

2019/S 053-121270

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Region Norrbotten
232100-0230
Robertsviksgatan 7
Luleå
971 89
Zweden
Contactpersoon: Monica Uverud
E-mail: monica.uverud@norrbotten.se
NUTS-code: SE332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.norbotten.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://services11.nll.se/avantra/customer/nll/modules/purchase/published/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://services11.nll.se/avantra/customer/nll/modules/purchase/published/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2019-Tyst vårdmiljö

Referentienummer: 19/22
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35121700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser avtal på konceptet tyst vårdmiljö (en övergripande lösning för olika typer av patientanrop och larm inkluderande den hård-och mjukvara som är nödvändig) för leverans till Region Norrbotten.

System för att hantering av patientanrop och kritiska larm samt positionering för överfallslarm och utrustning.

Varukorg 1: Meddelandetjänst med patientanrop och kritiska larm

Varukorg 2: Överfallslarm med positionering

Varukorg 3: Positionera utrustning

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35100000
38112100
48180000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE332
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser avtal på konceptet tyst vårdmiljö (en övergripande lösning för olika typer av patientanrop och larm inkluderande den hård-och mjukvara som är nödvändig) för leverans till Region Norrbotten.

System för att hantering av patientanrop och kritiska larm samt positionering för överfallslarm och utrustning.

Varukorg 1: Meddelandetjänst med patientanrop och kritiska larm

Varukorg 2: Överfallslarm med positionering

Varukorg 3: Positionera utrustning

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

24 månader +12 månader + 12 månader

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Luleå
Luleå
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019