Leveringen - 121273-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Rotterdam: Kantoormeubilair

2019/S 053-121273

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Politie Nederland
Marten Meesweg 35
Rotterdam
3068 AV
Nederland
Contactpersoon: V.V.H. Smith
Telefoon: +31 650735758
E-mail: vincent.smith@politie.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.politie.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.politie.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=98CC462D-D226-5224-4A01D769231791FF
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.rendemint.nl/login/index2.php
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kantoormeubilair

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39130000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

In de afgelopen jaren heeft de kantoormeubilairbranche een aanzet gegeven richting een circulaire transitie. De focus ligt niet langer meer alleen op het leveren en onderhouden van kantoormeubilair tegen de laagste prijs, maar spreken we over meubelmanagement waarbij de focus langzaam verschuift richting het duurzamer fabriceren en het leveren van een bijdrage aan een circulaire economie. Zoals aangegeven in de marktontmoeting circulair inkopen (16.5.2018 te Apeldoorn) wil de Politie door middel van deze Europese aanbesteding een bijdrage leveren aan deze verschuiving naar duurzamer oplossingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 36 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

1 en 2.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hergebruik bestaand kantoormeubilair

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000
50850000
39130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Het lineair verlengen van bestaand kantoormeubilair - dat reeds eigendom van de Politie is - door het te onderhouden en/of te repareren en/of te Refurbishen waardoor kantoormeubilair (dat bijvoorbeeld nu de status defect en/of overtollig heeft) opnieuw en/of langer ingezet kan worden,

— Een bijdrage leveren aan de registratie en designatie van het kantoormeubilair dat (her)ingezet wordt,

— Het geven van advies over en de wijze van hergebruik (en het afstoten) van het bestaande kantoormeubilair,

— op pro actieve wijze verbinding onderhouden met de partij van perceel 3, meubilairbeheermanagement, en waar nodig met de partij van Perceel 2, levering nieuw kantoormeubilair,

— Het verzorgen van de bijbehorende dienstverlening zoals het transporteren, assembleren en op de gewenste afleverlocatie plaatsen van het kantoormeubilair.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomsten voor de Percelen 1 en 2 hebben een looptijd van maximaal 8 jaar bestaande uit een basiscontractduur van 4 jaar met de optie aan de zijde van de Politie tot verlenging van tweemaal 2 jaar. De verwachte ingangsdatum is 1.10.2019.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie selectieleidraad.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering nieuw kantoormeubilair

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000
39110000
50850000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Het ontwikkelen en leveren van een vastgesteld assortiment kantoormeubilair (zoals bureaus, kasten, bureaustoelen, vergader- en verhoorfaciliteiten en toebehoren), die passend is voor zowel de gewenste circulaire behoefte alsmede de transitie naar het inrichten van het vernieuwend werken,

— Het preventief en correctief onderhouden van het geleverde kantoormeubilair,

— Het naleven van de bijbehorende (geëiste) garantie en retourbeleid (terugname na afstoot en aantonen circulair behoud hierin),

— Het registreren van het nieuw geleverde kantoormeubilair en deze gegevens beschikbaar stellen aan de Opdrachtnemer van perceel 3, meubelbeheermanagement,

— Het verzorgen van de bijbehorende dienstverlening zoals het transporteren, assembleren en op de gewenste afleverlocatie plaatsen van het kantoormeubilair.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomsten voor de Percelen 1 en 2 hebben een looptijd van maximaal 8 jaar bestaande uit een basiscontractduur van 4 jaar met de optie aan de zijde van de Politie tot verlenging van tweemaal 2 jaar. De verwachte ingangsdatum is 1.10.2019.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie selectieleidraad.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Meubelbeheermanagement,

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79996000
72212331
79993100
79993000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Het landelijk adviseren en operationeel en tactisch beheren c.q. coördineren van het kantoormeubilair van de Politie,

— Het (volledig) inrichten en leveren van bijbehorend (digitaal) beheers-/inventarissysteem,

— Als aanspreekpunt fungeren voor alle stakeholders op het gebied van kantoormeubilair,

— De stakeholders op pro actieve wijze adviseren over hergebruik, circulariteit, aankoop en afstoot van kantoormeubilair,

— Het financieel beheren en adviseren ten behoeve van de (toekomstige) investeringsplan en materiële vaste activa (MVA),

— Het aanleveren van rapportages o.a. op het gebied van aanschaf nieuw, hergebruik en beheer,

— Het naleven van beleid rond circulariteit van kantoormeubilair,

— Het voeren van coördinatie van de gecontracteerde leverancier(s) (percelen 1, 2) die betrokkenheid hebben in de keten van kantoormeubilair,

— Gezamenlijk met de Politie zorgen voor de implementatie en monitoring van het Vernieuwend Werken.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Raamovereenkomst voor Perceel 3 heeft een looptijd van maximaal 4 jaar bestaande uit een basiscontractduur van 2 jaar met de optie tot verlenging van eenmaal 2 jaar. De verwachte ingangsdatum is 1.8.2019.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie selectieleidraad.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie selectie- en inschrijvingsleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie selectie- en inschrijvingsleidraad.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Voor deze langere looptijd is gekozen om een basis te ontwikkelen voor een innovatieve samenwerking waarvoor een groeimodel van toepassing is. In de eerste periode ligt in de nadruk op het procesmatig inrichten van het hergebruik van kantoormeubilair (lineair verlengen en circulair behouden) en realiseren van de ketensamenwerking. voor een verdere onderbouwing zie selectieleidraad H1.3.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 16/04/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie selectie- en inschrijvingsleidraad.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Den Haag
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie Selectieleidraad.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019