Leveringen - 121278-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Zaragoza: Prefabgebouwen

2019/S 053-121278

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zaragoza Vivienda, S. L. U.
B-50005701
C/ San Pablo, 61
Zaragoza
50003
Spanje
Contactpersoon: Área Jurídica, Departamento de Contratación
Telefoon: +34 976405896
E-mail: sasensio@zaragozavivienda.es
Fax: +34 976405896
NUTS-code: ES243

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zaragozavivienda.es

Adres van het kopersprofiel: www.zaragozavivienda.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociedad pública
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de suministro de fabricación (suministro, montaje y redacción de documentos técnicos) para la instalación de la casa vecinal Arcosur, a adjudicar mediante procedimiento abierto por ZV

Referentienummer: PA 2/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44211000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de fabricación (suministro, montaje y redacción de documentos técnicos) para la instalación de la casa vecinal Arcosur, a adjudicar mediante procedimiento abierto por la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, S. L. U.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 234 200.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES243
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ciudad de Zaragoza (parcela S-14, sector 89-3 Arcosur).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de fabricación (suministro, montaje y redacción de documentos técnicos) para la instalación de la casa vecinal Arcosur, a adjudicar mediante procedimiento abierto por la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, S. L. U.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 234 200.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Según cláusula 32 del PCAPE a la dirección de correo electrónico <consultascontratacion@zaragozavivienda.es>.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Según cláusulas 10 y 11 del PCAPE.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Según cláusula 10.1 del PCAPE.

Eventuele minimumeisen:

Según artículo 87.1 A) LCSP.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Según cláusula 10.2 PCAPE.

Eventuele minimumeisen:

Según artículo 88 LCSP.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Según cláusula 23 PCAPE.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Apertura sobre A: sede social Zaragoza Vivienda, c/ San Pablo, 61/Ayuntamiento de Zaragoza. Se anunciará cualquier cambio en place en función de la agenda del Consejo de Administración.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Según cláusula 32 PCAPE.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Zaragoza
Spanje

Internetadres: www.zaragozavivienda.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Recurso especial en materia de contratación según cláusulas 44 y 50 LCSP.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Zaragoza
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019