Lieferungen - 121294-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Turek: Elektrische Ausrüstung

2019/S 053-121294

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Powiat Turecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tureckiego
311018982 (REGON)
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59
Turek
62-700
Polen
Kontaktstelle(n): Roman Kacprzak
Telefon: +48 632223200/+48 632223221
E-Mail: zamowienia@powiat.turek.pl
Fax: +48 632788319
NUTS-Code: PL414

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.powiat.turek.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: http://www.bip.powiat.turek.pl/zamowienia_publiczne/163/status/rodzaj/wzp/zwr/0/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia zestawów demonstracyjnych pracowni pojazdów samochodowych dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Referenznummer der Bekanntmachung: IZP. 272.10.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31600000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zestawów demonstracyjnych pracowni pojazdów samochodowych dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP Kaczkach Średnich w tym:

1) stanowisko testowania turbosprężarek – szt. 1,

2) system zintegrowanego wtrysku paliwa M.1.5.5 – szt. 1,

3) czujniki systemów elektronicznych pojazdów samochodowych – szt. 1,

4) system magistrali CAN BUS w układzie komfortu – szt. 1,

5) zespół napędowy silnika - szt. 1

W ramach projektu Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 131 853.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34311000
38540000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL414
Hauptort der Ausführung:

POLSKA, województwo wielkopolskie, powiat turecki, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, Kaczki Średnie 62, 62-700 Turek

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia zestawów demonstracyjnych pracowni pojazdów samochodowych dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP Kaczkach Średnich w tym:

1) stanowisko testowania turbosprężarek – szt. 1,

2) system zintegrowanego wtrysku paliwa M.1.5.5 – szt. 1,

3) czujniki systemów elektronicznych pojazdów samochodowych – szt. 1,

4) system magistrali CAN BUS w układzie komfortu – szt. 1,

5) zespół napędowy silnika - szt. 1

W ramach projektu Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Opis zawiera wymagania minimalne.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (art. 30 ust. 5 Pzp). 8. We wszystkich zapisach SIWZ oraz w jej załącznikach, w których zamawiający odwołuje się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach.Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań..Zamawiający uzna za sprzeczne z SIWZ oferty zawierające urządzenia o innej specyfikacji niż określone w SIWZ oraz o parametrach niższych (gorszych) niż wymienione w niniejszej specyfikacji i tym samym takie oferty będą podlegały odrzuceniu. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o zapis art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 30,00
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 131 853.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPWP.09.03.02-30-0001/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej (PLN - polski złoty).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu dotyczących:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 pzp).

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 pzp).Na wykazanie nie podlegania wykluczeniu Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w Rozdziale VIII.Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu dotyczących:

1) zdolności technicznej lub zawodowej;

2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wykonawca nie składa oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1)Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 7 do SIWZ (dokument składany w formie elektronicznej – por. rozdział XII Opis sposobu przygotowania ofert ust. 6);Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp – część III sekcja A, B, C i D JEDZ, zgodnie z załączoną instrukcją.

Stosownie do przepisu art. 25a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pzp wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (dokument składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej www.bip.powiat.turek.pl (art. 86 ust. 5 pzp).

3. dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 pzp,

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik nr 4 do SIWZ,

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 5 do SIWZ,

e) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cd.W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:1) zamiast dokumentów, o których mowa w: a) § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej „MR” składa dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 MR, b)§ 5 pkt 4 MR składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;2) dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b MR, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;3) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 MR, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 MR stosuje się;4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 MR, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 MR, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 MR zdanie pierwsze stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,

O udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (art. 23 ust. 1 pzp), JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 pzp).

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego:(dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona):W celu wykazania przez Wykonawcę spełniania przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:opisy lub inne podobne materiały (np. specyfikacje techniczne) wraz z podaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu (jeżeli został określony przez producenta) oferowanego wyposażenia.Opisy mogą zawierać fotografie i rysunki (jeżeli są udostępniane przez producenta).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cd. Opisy będą służyć ocenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w tym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym powinny zawierać informacje o spełnieniu przez oferowane wyposażenie minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego.Nie spełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako sprzecznej z treścią SIWZ.Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 1) dokument potwierdzający wniesienie wadium - oryginał (jeżeli wadium wniesiono w innej formie niż pieniądz); 2) pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w MR składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem, o którym mowa w ust. 8 dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w MR, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w MR sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 MR, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.turek.pl.Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Roman Kacprzak Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów Starostwa Powiatowego w Turku tel. 63 222 32 21, e-mail: zamowienia@powiat.turek.pl. Kontakt możliwy jest w dni pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cd. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email zamowienia@powiat.turek.pl. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w powyżej adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ (art. 38 pzp).Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: www.bip.powiat.turek.pl. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc., docx., pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.3.3. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów w postaci dokumentów elektronicznych lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cd.W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. Zamawiający dokona weryfikacji dokumentów elektronicznych wchodzących w skład oferty.. 6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy należy złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Sporządzając dokument/y JEDZ Wykonawcy wypełniają wyłącznie pola, które są wymagane: a) część II identyfikacja wykonawcy,

b) część III przesłanki wykluczenia, Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp – część III sekcja A, B, C i D JEDZ, zgodnie z załączoną instrukcją, c) część VI. podpis(y). Wykonawcy mogą pomocniczo skorzystać z dołączonej do SIWZ instrukcji wypełniania JEDZ – Załącznik do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie (JEDZ) nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 25a ust. 7).Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. Takie formularze powinny być wypełnione i podpisane przez te podmioty. Stosownie do przepisu art. 25a ust. 5 pzp na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. Takie formularze powinny być wypełnione i podpisane przez tych podwykonawców. Stosownie do przepisu art. 23 pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Cd. do jednego pliku archiwum (ZIP). Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Wykonawca składając ofertę akceptuje zapisy wzoru umowy.Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy Wzory umów stanowi załącznik do SIWZ. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 Pzp.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/04/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/04/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.4.2019 roku, o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Sala Konferencyjna im. Solidarności, II p. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pan Roman Kacprzak Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów Starostwa Powiatowego w Turku, tel. +48 632223221, e-mail: zamowienia@powiat.turek.pl. Kontakt możliwy jest w dni pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na adres ePUAP Zamawiającego: /07hrdw8q7r/skrytka

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Klauzula informacyjna wynikająca z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1) stanowi załącznik do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 Pzp. Zamawiający nie określa obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp. Na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. .W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy Wykonawca odpowiada za jego działania i zaniechania tak jak za własne działania i zaniechania.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 Pzp). Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, jako gwarancję zgodnego z umową jej wykonania przed zawarciem umowy.

3. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 4. Formy oraz zmiany formy zabezpieczenia określa przepis art. 148 i art. 149 Pzp 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni po ich ostatecznym odbiorze. 30 % zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone są przepisami Działu VI pzp i przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie pzp.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

12. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

14. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane

W inny sposób.

15. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ wnosi się

W terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie www.bip.powiat.turek.pl.

16. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej - w terminie 10 dni od dnia,

W którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019