Lieferungen - 121300-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Brașov: Babykleidung

2019/S 053-121300

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Direcția de Asistență Socială Brașov
14206842
Str. Panselelor nr. 23
Brașov
500419
Rumänien
Kontaktstelle(n): Topoliceanu Mariana
Telefon: +40 368464081
E-Mail: dasbv@dasbv.ro
Fax: +40 368464083
NUTS-Code: RO122

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dasbv.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pachete „Trusou pentru nou-născut”

Referenznummer der Bekanntmachung: 14206842-2019-4
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
18411000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pachete „Trusou pentru nou nascut” pentru bebelusii nascuti in municipiul Brasov. Contractele subsecvente se vor incheia fara reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Contractul subsecvent va fi atribuit operatorului economic care a prezentat oferta care intruneste punctajul cel mai mare si se se va incheia cu o frecventa de 3 luni. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin SEAP, intr-un termen de cel mult 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost prezentate in termenul prevazut anterior, raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate in SEAP in termen de 10 zile inainte de data lim [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO122
Hauptort der Ausführung:

O locatie din municipiul Brasov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord-cadru de furnizare pachete „Trusou pentru nou-nascut”.Cantitatea minima si maxima a acordului-cadru: minim 1 800 pachete trusouri, maxim 2 000 pachete trusouri. Cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 500 pachete.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Setul format din produse din aceeasi gama/marca / Gewichtung: 9
Qualitätskriterium - Name: Avand in vedere faptul ca se achizitioneaza mai multe produse de acelasi tip, se puncteaza prezentarea unei diversitati de culori si imprimeuri ale materialelor / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Pentru produse textile fabricate din bumbac organic este obligatorie prezentarea certificarii / Gewichtung: 16
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 20 de locuri, care prezinta oferte admisibile in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata taxelor, impozitelor sau contributiilor la bugetul general consolidat si la bugetul local din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii, certificate valabile la momentul depunerii acestora,

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art. 170 alin. (1) si art. 183 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

2) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/2016, privind conflictul de interese.

Incadrarea in situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie.

Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic va completa si prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire, urmand ca aceasta declaratie sa fie prezentata numai de ofertantii care prezinta oferte admisibile si care s-au clasat pe primele 20 de locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv de ofertantul asociat, subcontractantul sau tertul sustinator), dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante definite conform art. 21 alin. (5) si (6) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Mariana Topoliceanu — director general,

— Anca Giteiu — director general adjunct,

— Luana-Madalina Craciun — director general adjunct,

— Roxana-Aurora Bighiu –sef Serviciul Juridic, Relatii cu Publicul, Managementul Documentelor,

— Roxana-Liliana Puchianu — sef Birou Achizitii Publice, Aprovizionare,

— Alexandru Grigorut — inspector, Birou Ac [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cerinta obligatorie: Informatii privind subcontractantii/asociatii In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, acesta va declara identitatea subcontractantilor, precum si partea lor de implicare in contract.

Cerinta obligatorie: Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani In vederea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, ofertantii vor prezenta o lista a principalelor furnizari de produse similare cu cele care fac obiectul achizitiei livrate in ultimii 3 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor (cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati). Din lista trebuie sa rezulte ca ofertantul a livrat produse similare celor care fac obiectul prezentei achizitii. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.

Nota: Ofertantii cu oferte admisibile in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si care sunt clasati pe primele 20 de locuri, vor prezenta documentele invocate la cerinta de mai sus la solicitarea autoritatii contractante, continand perioade de livrare si beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul va completa si va prezenta un formular DUAE separat pentru fiecare subcontractant nominalizat. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 20 de locuri, care prezinta oferte admisibile in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia sa completeze DUAE cu informatiile aferente situatiei lui. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 20 de locuri, care prezinta oferte admisibile in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorul economic va completa si prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 20 de locuri, care prezinta oferte admisibile in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 20 de locuri, care prezinta oferte admisibile in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 20
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/04/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/06/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/04/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare a ofertelor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Martie 2020.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) In cazul in care se constata egalitate a ofertelor aflate pe primul loc, departajarea acestora se va face dupa punctajul cel mai mare obtinut la factorul de evaluare a calitatii propunerilor tehnice – „produse textile din bumbac organic”. Daca si dupa aceasta departajare exista egalitate, ofertele se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la factorul de evaluare — „diversitatea produselor”. In cazul in care persista egalitatea, departajarea se face tinand cont de perioada de garantie a termometrului digital;

2) Avand in vedere art. 21 alin. (1) din H.G. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, „autoritatea contractanta poate initia aplicarea procedurii de atribuire numai dupa ce au fost elaborate documentatia de atribuire si documentele suport”, initierea si derularea unei proceduri de atribuire nefiind legata de asigurarea fondurilor si nici de operarea de modificari in programul anual al achizitiilor publice, astfel se justifica introducerea unei clauze suspensive in cadrul unei documentatii de atribuire, respectiv contract de achizitie publica, conform adresei Ministerului Finantelor Publice, inregistrata la Cabinet Ministru cu nr. 5806/7.2.2019.

Conform adresei mai sus mentionata, „Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele ce intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice”.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice si H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. In cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractanta, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire, in conditiile in care nu exista o alta sursa de Finantare, in conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica;

3) DUAE se poate accesa folosind urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Serviciul Juridic, Relații cu Publicul, Managementul Documentelor din cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov
Str. Panselelor nr. 23
Brașov
500419
Rumänien
Telefon: +40 368469995
E-Mail: dasbv@dasbv.ro
Fax: +40 368464083

Internet-Adresse: http://www.dasbv.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019