Leveringen - 121306-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Voeders voor huisdieren

2019/S 053-121306

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Organismo Autónomo Madrid Salud
P2800062H
Avenida del Mediterráneo, 62
Madrid
28007
Spanje
Contactpersoon: Jefe de la Unidad Técnica de Contratación
Telefoon: +34 914801320
E-mail: mscontratacion@madrid.es
Fax: +34 914801307
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.es/perfildecontratante

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Registro del Organismo Autónomo Madrid Salud
P2800062H
Avenida del Mediterráneo, 62, planta baja
Madrid
28007
Spanje
Contactpersoon: Jefe de la Unidad Técnica de Contratación
Telefoon: +34 914801321
E-mail: mscontratacion@madrid.es
Fax: +34 914801307
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de alimentos y productos específicos para los animales ingresados en el Centro de Protección Animal de Madrid Salud

Referentienummer: 300201900072
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15713000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de alimentos y productos específicos para los animales que son atendidos por el Departamento de Servicios Veterinarios de Madrid Salud, cuyas características se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 290 912.97 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centro de Protección Animal de Madrid Salud. Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de alimentos y productos específicos para los animales que son atendidos por el Departamento de Servicios Veterinarios de Madrid Salud, cuyas características se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 290 912.97 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Una única prórroga de 3 años hasta un máximo total de 5 años, incluida la prórroga.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 015-030493
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Avenida del Mediterráneo, 64, 8ª planta, sala del Consejo Rector, 28007 Madrid.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

5 años.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

La licitación será electrónica/manual a través de la Plataforma de Contratación del Estado.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerente del Organismo Autónomo Madrid Salud
Avenida del Mediterráneo, 62
Madrid
28007
Spanje
Telefoon: +34 914801320
E-mail: msgerencia@madrid.es
Fax: +34 914801307
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

En el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio o desde la notificación de la resolución de adjudicación, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Sin perjuicio de ello podrá potestativamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la LCSP (Ley 9/2017), interponer en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se publique el anuncio o se notifique la resolución de adjudicación, recurso especial en materia de contratación ante el mismo órgano que haya dictado el Acuerdo que se notifica, en los términos previstos en el artículo 44 de la LCSP. El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares y registros indicados en el artículo 51.3 de la LCSP. La dirección del Registro del Organismo Autónomo de Madrid Salud es avenida del Mediterráneo, 62, Madrid.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Unidad Técnica de Contratación
Avenida del Mediterráneo, 62, 8ª planta
Madrid
28007
Spanje
Telefoon: +34 914801320
E-mail: mscontratacion@madrid.es
Fax: +34 914801307
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/03/2019