Leveringen - 121348-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Dillingen an der Donau: Diensten voor voortgezet beroepsonderwijs

2019/S 053-121348

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landratsamt Dillingen a.d. Donau
Große Allee 24
Dillingen an der Donau
89407
Duitsland
Contactpersoon: Fachbereich 14
Telefoon: +49 907151-187
E-mail: ausschreibungen@landratsamt.dillingen.de
Fax: +49 90715133-187
NUTS-code: DE277

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.landkreis-dillingen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EuBekVuUrl?z_param=154730
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Staatliche Berufsschule Lauingen – Exzellenzzentrum – Industrie 4.0 – Ausstattung Lehrmittel Robotik-

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80212000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Für die Grundlagenausbildung soll eine Ausstattung im Bereich Sensorik, SPS Programmierung und Robotik beschafft werden. Diese soll zur Vorbereitung für die Industrie 4.0 Lernfabrik genutzt werden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grundlagen Sensorik und SPS Programmierung und Lernfabrik Industrie 4.0

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42000000
31520000
39121200
39112000
48190000
39162100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE277
Voornaamste plaats van uitvoering:

Staatliche Berufsschule Lauingen

Friedrich-Ebert-Str. 14

89415 Lauingen (Donau)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Für die Grundlagenausbildung soll eine Ausstattung im Bereich Sensorik und SPS Programmierung beschafft werden, die zur Vorbereitung für die Industrie 4.0 Lernfabrik genutzt werden soll.

Nicht nur traditionelle Sensoren zur Objekterkennung wie Optische Sensoren mit Lichtleiter, Näherungsschalter, … sollen dabei behandelt werden, sondern auch neue Themen wie intelligente Sensoren mit Busanschaltung (z. B. I/O Link).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische Funktionalitäten / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Pädagoisches Konzept / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Raumkonzept / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 65 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Robotik-Lernstationen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42997300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE277
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Für die Grundlagenausbildung soll eine Ausstattung im Bereich Robotik beschafft werden. Hierzu sollen Roboter genutzt werden können, die sowohl dem Stand der Technik gemäß programmiert, wie auch von einer Person geführt eingelernt werden können.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische Funktionalitäten / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 24/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Schwaben
Fronhof 10
Augsburg
86152
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019