Leveringen - 121352-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Sarreguemines: Elektriciteitsbenodigdheden

2019/S 053-121352

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CA Sarreguemines confluences
20007074600017
99 rue du Maréchal Foch
Sarreguemines Cedex
57208
Frankrijk
Telefoon: +33 387283030
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-code: FRF33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agglo-sarreguemines.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.agglo-sarreguemines.fr

I.1)Naam en adressen
CASC: Profil acheteur: www.agglo-sarreguemines.fr
99 rue du Maréchal Foch
Sarrguemines Cedex
57208
Frankrijk
Telefoon: +33 387283030
E-mail: service.marches@agglo-sarreguemines.fr
NUTS-code: FRF33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agglo-sarreguemines.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.agglo-sarreguemines.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.agglo-sarreguemines.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
CASC: Profil acheteur: www.agglo-sarreguemines.fr
99 rue du Maréchal Foch
Sarrguemines Cedex
57208
Frankrijk
Telefoon: +33 387283030
E-mail: service.marches@agglo-sarreguemines.fr
NUTS-code: FRF33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agglo-sarreguemines.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.agglo-sarreguemines.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.agglo-sarreguemines.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et acheminement d'électricité pour divers sites et communes de la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences — contrats inférieurs ou égaux à 36 kva

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31682000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et acheminement d'électricité pour l'ensemble des sites de la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences et des 30 communes membres du groupement de commande, pour les contrats qui sont inférieurs ou égaux à 36 Kva.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF33
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et acheminement d'électricité pour l'ensemble des sites de la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences et des 30 communes membres du groupement de commande, pour les contrats qui sont inférieurs ou égaux à 36 Kva.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés,

— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé,

— indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/04/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.agglo-sarreguemines.fr — Le service marchés: Tel: +33 387283030 — courriel: service.marches@agglo-sarreguemines.fr.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
Strasbourg
67070
Frankrijk
Telefoon: +33 388212323
E-mail: referes.ta-strasbourg@juradm.fr
Fax: +33 388364466
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019