Leveringen - 121362-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Karlovac: Laboratoriumreagentia

2019/S 053-121362

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Opća bolnica Karlovac
95156346215
Andrije Štampara 3
Karlovac
47000
Kroatië
Contactpersoon: Tatjana Bokun, Ana Grubješić
Telefoon: +385 47608006
E-mail: javna-nabava@bolnica-karlovac.hr
Fax: +385 47431337
NUTS-code: HR04D

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bolnica-karlovac.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0009061
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biokemijski laboratorij – II (reagensi, testovi, alergeni)

Referentienummer: 39/2019-VV-OS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Reagensi i potrošni materijal za medicinsko-biokemijski laboratorij – II (reagensi, testovi, alergeni).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 000 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagensi i potrošni materijal za rad na acidobaznom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Rapidlab 348EX)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagensi i potrošni materijal za acidobazni analizator.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 bodova (10 %)
Prijs - Weging: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 138 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Potrošni materijal za acidobazni analizator u vlasništvu naručitelja (Rapidlab 1265)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Potrošni materijal za acidobazni analizator.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 bodova (10 %)
Prijs - Weging: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 213 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagensi i potrošni materijal za rad na urinskom analizatoru u vlasništvu naručitelja (Clinitek 500, Clinitek status/advantus i Vesmatic 20)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagensi i potrošni materijal za urinski analizator.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 bodova (10 %)
Prijs - Weging: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 111 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Potrošni materijal za analizator u vlasništvu naručitelja (ABL 80)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Potrošni materijal za analizator.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 bodova (10 %)
Prijs - Weging: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 116 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dijagnostički materijal za in vitro određivanje koncentracije glukoze u perifernoj krvi

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se na Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Test trake za in vitro određivanje koncentracije glukoze u perifernoj krvi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatni kriterij-2.1. mogućnost umrežavanja / Weging: 20 bodova (20 %)
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatni kriterij-2.2.-ponuditelj nudi zamjenu uređaja nakon 3000 mjerenja / Weging: 10 bodova (10 %)
Prijs - Weging: 70 bodova (70 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 192 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagensi za mjerenje kalprotektina

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se na Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagensi za mjerenje kalprotektina.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 bodova (10 %)
Prijs - Weging: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagensi za koagulacijske pretrage

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagensi za koagulacijske pretrage.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatni kriterij- 2.1.Mehanički princip određivanja PV, APTV, F i TV / Weging: 10 bodova (10 %)
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatni kriterij- 2.2.Mogućnost dodavanja više bočica istog reagensa istovremeno na uređaj / Weging: 10 bodova (10 %)
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatni kriterij-2.3. Izravna analiza uzoraka bez potrebe za ponavljanim mjerenjima ili razrjeđenjem u hemolitičnim, ikteričnim ili lipemičnim uzorcima / Weging: 10 bodova (10 %)
Prijs - Weging: 70 bodova (70 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 670 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Testovi za kvalitativno određivanje droga u urinu

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Testovi za određivanje droga u urinu.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatni kriterij- Aplikacija uzorka kapanjem na pločicu / Weging: 20 bodova (20 %)
Prijs - Weging: 80 bodova (80 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagensi za imunokemiju

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se na Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagensi za imunokemiju.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatni kriterij-2.1.Jednokratni nastavci za pipetiranje reagensa i uzoraka / Weging: 10 bodova (10 %)
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatni kriterij- 2.2.Kalibracija u 2 točke / Weging: 10 bodova (10 %)
Prijs - Weging: 80 bodova (80 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 546 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Testovi za mjerenje FDP

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Testovi za mjerenje FDP.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 bodova (10 %)
Prijs - Weging: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 140 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Testovi za kontrolu rada u medicinsko-biokemijskom laboratoriju

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Testovi za kontrolu rada u medicinsko-biokemijskom laboratoriju.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 bodova (10 %)
Prijs - Weging: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Testovi za elektroforezu za uređaj u vlasništvu naručitelja (Sebia)

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Testovi za elektroforezu.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 bodova (10 %)
Prijs - Weging: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 94 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Testovi za kvalitativno određivanje HP u serumu i Testovi za dokazivanje prisutnosti antitijela na sifilis Tph

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Testovi za određivanje HP, testovi za antitijela na sifilis Tph.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 bodova (10 %)
Prijs - Weging: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materijal za in vitro određivanje tvari u serumu za automatski uređaj-alergeni u vlasništvu naručitelja (Unicap)

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Testovi za određivanje tvari u serumu.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 bodova (10 %)
Prijs - Weging: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 286 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagensi za hematologiju

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se na Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagensi za hematologiju.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatni kriterij- 2.1.Brojenje eritroblasta u KKS-u i automatska korekcija broja Lkc na jednom uređaju / Weging: 10 bodova (10 %)
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatni kriterij- 2.2.Aspiracijski volumen manji ili jednako 30 uL u otvorenom i automatskom načinu rada barem na jednom uređaju / Weging: 10 bodova (10 %)
Kwaliteitscriterium - Naam: Dodatni kriterij - 2.3.Mod za niski broj Lkc na oba uređaja / Weging: 10 bodova (10 %)
Prijs - Weging: 70 bodova (70 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 380 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Test za dokazivanje krvi u stolici

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Test za dokazivanje krvi u stolici.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 10 bodova (10 %)
Prijs - Weging: 90 bodova (90 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reagensi za imunokemiju i biokemiju

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04D
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roba se isporučuje u ljekarnu Opće bolnice Karlovac, Andrije Štampara 3, Karlovac, HRVATSKA. Uređaji koji se daju na korištenje bez naknade isporučuju se na Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Karlovac.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reagensi za imunokemiju i biokemiju.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: dodatni kriterij - 2.1.Ponuđeni imunokemijski testovi nemaju interferenciju s biotinom / Weging: 10 bodova (10 %)
Kwaliteitscriterium - Naam: dodatni kriterij- 2.2. Prediktivni i proaktivni servis koji omogućava predviđanje kvara na analizatorima do 3 dana prije nego se kvar dogodi / Weging: 10 bodova (10 %)
Kwaliteitscriterium - Naam: dodatni kriterij- 2.3.Svi reagensi, kontrole i kalibratori za imunokemijske testove trebaju biti spremni za rad "ready to use" (ne smiju biti liofilizirani) / Weging: 5 bodova (5 %)
Kwaliteitscriterium - Naam: dodatni kriterij- 2.4.Svi rutinski testovi postavljeni na imunokemijskoj jedinici koriste jednu istovjetnu kontrolu koja ima deklarirane vrijednosti prema metodi i proizvođaču / Weging: 5 bodova (5 %)
Prijs - Weging: 70 bodova (70 %)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta se dokazuje:

— Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Švarča I, 3. kat, Soba 301 – Javna nabava, Andrije Štampara 3, HR-47000 Karlovac, HRVATSKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja i druge osobe.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

U skladu s člankom 405. ZJN 2016 postupak pravne zaštite započinje predajom žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, HRVATSKA (uz obveznu dostavu primjerka žalbe Naručitelju u roku za žalbu).

Sukladno članku 3. Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017), ponuditelj može u postupku javne nabave dostaviti žalbu elektroničkim sredstvima komunikacije, putem sustava e-Žalba u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

Sukladno članku 406. ZJN-a 2016, u otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019