Leveringen - 121381-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Vaccins voor diergeneeskunde

2019/S 053-121381

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible — Junta de Andalucía
S4111001F
C/ Tabladilla, s/n
Sevilla
41071
Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación
Telefoon: +34 955032359
E-mail: contratacion.capder@juntadeandalucia.es
Fax: +34 955032365
NUTS-code: ES618

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante/detalle/CAGPDS01.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adquisición de vacunas frente al serotipo 1 y al serotipo 4 de la fiebre catarral ovina (lengua azul) para la vacunación de las cabañas ovina y bovina de Andalucía durante el año 2019

Referentienummer: 166/2018-SAB (CONTR 2018 80802)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651690
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adquisición de vacunas frente al serotipo 1 y al serotipo 4 de la fiebre catarral ovina (lengua azul) para la vacunación de las cabañas ovina y bovina de Andalucía durante el año 2019.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 389 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3 000 000 dosis vacunas serotipo 1 lengua azul

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651690
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES61
Voornaamste plaats van uitvoering:

Delegaciones Territoriales de la Consejería con competencia en materia de ganadería.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

El objeto del contrato es la adquisición de 3 000 000 de dosis de vacunas frente al serotipo 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 279 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3 700 000 dosis de vacunas frente al serotipo 4 de la fiebre catarral ovina (lengua azul)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651690
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES61
Voornaamste plaats van uitvoering:

Delegaciones Territoriales de la Consejería con competencia en materia de ganadería.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vacunas frente al serotipo 4 de la fiebre catarral ovina (lengua azul).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 110 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 141-322525
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/03/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y D.S. C/ Tabladilla, s/n.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
C/ Barcelona, 4-6
Sevilla
41001
Spanje
Telefoon: +34 671530856
E-mail: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es
Fax: +34 955515041
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Sevilla
Spanje
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Secretaria General Técnica de la Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible
C/ Tabladilla, s/n
Sevilla
41071
Spanje
Telefoon: +34 955032359
E-mail: contratacion.capder@juntadeandalucia.es
Fax: +34 955032365
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019