Leveringen - 121385-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-León: Apparatuur voor endoscopie en endochirurgie

2019/S 053-121385

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gerencia de Atención Especializada de León
Q2469006G
C/ Altos de Nava, s/n
León
24070
Spanje
Contactpersoon: Gerencia de Atención Especializada de León
E-mail: esantosf@saludcastillayleon.es
NUTS-code: ES413

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZTKJnRqOJt0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TxrEfKzHkXSXQV0WE7lYPw%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZTKJnRqOJt0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de cápsulas endoscópicas, arrendamiento y mantenimiento del equipo, así como de cápsulas endoscópicas reabsorbibles para el Caule

Referentienummer: 2020008205 (PA 009/2019/3003)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33168000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de cápsulas endoscópicas, arrendamiento y mantenimiento del equipo, así como de cápsulas endoscópicas reabsorbibles para el Caule.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 333 888.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
50421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES413
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de cápsulas endoscópicas, arrendamiento y mantenimiento del equipo, así como de cápsulas endoscópicas reabsorbibles para el Caule.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Capacidad de detención del paso de la cápsula / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Funcionalidad de la imagen / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Herramienta para la cuantificación de la enfermedad de Crohn / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Profundidad de campo / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Captación de imágenes por la cápsula endoscópica de intestino delgado / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Característica del software / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Características de la cápsula reabsorbible / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Comunicación bidireccional de la cápsula endoscópica de intestino delgado / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Diagrama de localización / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Posibilidad de programar alarmas de la cápsula endoscópica de intestino delgado / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Resolución de imagen de la cápsula endoscópica de intestino delgado. / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 49
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 333 888.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Duración total de la/s prórroga/s: 3 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Duración máxima del contrato, incluidas la/s prórroga/s: 4 años.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: volumen anual de negocios, igual o superior a 76 020,00 (IVA excluído). Se acreditará por medio de la cuenta de pérdidas y ganancias en cualquiera de los 3 últimos ejercicios contables aprobados y depositados en el Registro Mercantil u oficial que corresponda, acreditando mediante certificación, nota simple o información análoga expedida por el Registro y que contenga las cuentas anuales, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren depositadas. Los empresarios individuales no inscritos deben presentar su libro de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones de tipo ambiental. Descripción: tal y como se establece en el punto 23 2 del PCAP.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TARCYL
Plaza de la Catedral, 5
Zamora
49001
Spanje

Internetadres: http://www.cccyl.es/tribunal/principal.html

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019