Leveringen - 121408-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Getxo: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2019/S 053-121408

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Organismo Autónomo Aula de Cultura de Getxo
Q4800695A
C/ Villamonte, A-8, bajo
Getxo
48991
Spanje
Contactpersoon: Area de Contratación
Telefoon: +34 944914080
E-mail: kulturetxea.administrazioa@getxo.eus
NUTS-code: ES213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.getxo.eus

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/perfil-del-contratante
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de diverso material auxiliar para diferentes actividades organizadas en la calle por el Aula de Cultura de Getxo

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

El contrato que sobre la base del presente pliego se realice tendrá por objeto el alquiler de diverso material auxiliar para diferentes actividades organizadas en la calle por el Aula de Cultura de Getxo, de acuerdo con los condicionantes y el procedimiento indicado en el Pliego de Características Técnicas, que tendrá carácter contractual.

A efectos de la adjudicación, el contrato se divide en los siguientes lotes:

— Lote 1: Sillas y mesas,

— Lote 2: módulos metálicos,

— Lote 3: Aseos portátiles,

— Lote 4: Vallas.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 79 195.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sillas y mesas

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79956000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alquiler de diverso material auxiliar para diferentes actividades organizadas en la calle por el Aula de Cultura de Getxo.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 628.80 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Susceptibles de 3 prórrogas anuales expresamente acordadas.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Módulos metálicos

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alquiler de diverso material auxiliar para diferentes actividades organizadas en la calle por el Aula de Cultura de Getxo.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 56 352.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Susceptibles de 3 prórrogas anuales expresamente acordadas.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aseos portátiles

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alquiler de diverso material auxiliar para diferentes actividades organizadas en la calle por el Aula de Cultura de Getxo.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 183 849.60 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Susceptibles de 3 prórrogas anuales expresamente acordadas.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vallas

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79952100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Susceptibles de 3 prórrogas anuales expresamente acordadas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 94 305.60 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Susceptibles de 3 prórrogas anuales expresamente acordadas.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

La persona adjudicataria vendrá obligada a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados con motivo de la ejecución del contrato. Estos serán depositados en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.

Respecto al servicio de limpieza se utilizará un sistema para contabilizar y llevar a cabo un seguimiento de los residuos generados, así como para supervisar el destino de los mismos. Los datos de este seguimiento se proporcionarán al órgano de contratación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones por parte del adjudicatario, apreciada por el órgano de contratación tras el correspondiente expediente, conllevará la imposición de una penalidad de un 10 % (sin IVA) del precio del contrato por cada incumplimiento, hasta un máximo de 5 penalidades.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Baskisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

4 meses antes de la finalización del presente contrato.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi
Vitoria-Gasteiz
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Servicio de Contratación
C/ Villamonte, A-8, bajo
Getxo
48991
Spanje
Telefoon: +34 944914080
E-mail: kulturetxea.administrazioa@getxo.eus

Internetadres: www.getxo.eus

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019