Lieferungen - 121417-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Druckpapier

2019/S 053-121417

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
Warszawa
01-748
Polen
Kontaktstelle(n): Departament Zamówień Publicznych
Telefon: +48 226671704
E-Mail: sekretariatDZP@zus.pl
Fax: +48 226671733
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zus.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.zus.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: ubezpieczenia społeczne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa kopert i papieru zwojowego na potrzeby akcji IOSKU

Referenznummer der Bekanntmachung: TZ/271/02/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30197630
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup i dostawa kopert i papieru zwojowego na potrzeby akcji Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IoSKU) w podziale na części.

Zamawiający wymaga zatrudnienia do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby spełniającej jeden z warunków wskazanych w pkt 14.1. SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa kopert dwuokienkowych w formacie C6/C5 z nadrukiem.

Los-Nr.: A
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30199711
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup i dostawa kopert dwuokienkowych w formacie C6/C5 z nadrukiem. Zamawiana ilość kopert: 20 000 000 szt. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości wskazanej powyżej o maksymalnie 25 %.

Wykonawca złoży próbkę stanowiącą część oferty w postaci 5 000 kopert w celu sprawdzenia jakości oferowanych kopert i potwierdzenia spełniania przez nie wymagań określonych przez Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 03/06/2019
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 26 000,00 PLN

2) Termin realizacji nie wcześniej niż od 3.6.2019 r. do 31.12.2019 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa papieru zwojowego z poddrukiem, w zwojach o szerokości 420 mm bez trakcji prowadzącej

Los-Nr.: B
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30197630
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup i dostawa papieru zwojowego z poddrukiem, w zwojach o szerokości 420 mm bez trakcji prowadzącej. Zamawiana ilość papieru zwojowego: 195 000 kg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości wskazanej powyżej o maksymalnie 25 %

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 03/06/2019
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 27 000,00 PLN

2) Termin realizacji nie wcześniej niż od 3.6.2019 r. do 31.12.2019 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dotyczy części 1

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.: 3 dostawy, każda w liczbie minimum 15 000 000 sztuk kopert do automatycznego kopertowania na maszynach o prędkości roboczej co najmniej 20 000 zakopertowań na godzinę.

Zamawiający uzna zamówienie wykonywane, jeżeli na dzień składania ofert, Wykonawca dostarczył minimum 15 000 000 sztuk kopert do automatycznego kopertowania na maszynach o prędkości roboczej co najmniej 20 000 zakopertowań na godzinę.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowy warunek w całości musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca celem potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku polega na zdolnościach innych podmiotów, przedmiotowy warunek w całości musi spełniać minimum jeden z tych podmiotów.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie do złożenia Wykazu należycie wykonanych dostaw (minimum trzy dostawy) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z których każda (z trzech) obejmowała minimum 15 000 000 sztuk kopert do automatycznego kopertowania na maszynach o prędkości roboczej co najmniej 20 000 zakopertowań na godzinę. W wykazie należy podać przedmiot dostawy, datę realizacji dostawy (dzień, miesiąc rok), odbiorców dostawy, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku zamówień nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie dostaw powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorach umów stanowiących załączniki do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 034-076085
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/04/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/04/2019
Ortszeit: 13:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło „C”, piętro I, sala narad - pok. 135, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1. Do którego odnoszą się obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. W stosunku do którego otwarto likwidację (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...) – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. Rozporządzenia.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...) – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. Rozporządzenia.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...) – zgodnie z § 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia.

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. Rozporządzenia.

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. Rozporządzenia.

7. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) – zgodnie z § 5 pkt 10 ww. Rozporządzenia.

8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z § 5 pkt 9 ww. rozporządzenia.

9. Aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z pkt. 1.5.10. SIWZ

III. Inne informacje dodatkowe

1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu drogą elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl

2. Zmiany postanowień umowy dokonywane będą zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz Wzoru Umowy.

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polen

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/03/2019