Services - 121446-2017

31/03/2017    S64    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Solec Kujawski: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 064-121446

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Skarb Państwa PGL LP – Nadleśnictwo Solec Kujawski
ul. Leśna 64
For the attention of: Mikołaj Ziemblicki – Zastępca Nadleśniczego, ul. Leśna 64, 86-050 Solec Kujawski
86-050 Solec Kujawski
Poland
Telephone: +48 052-387-14-71
E-mail: solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl
Fax: +48 052-387-13-05

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Other: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Main activity
Other: Leśnictwo
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami dla zadania: Ograniczenie odpływu oraz retencja wód w rowie, w oddz. 232C, w Leśnictwie Łażyn na terenie Nadleśnictwie Solec Kujawski oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 27: Other services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Teren Nadleśnictwa Solec Kujawski (Leśnictwo Solec Kujawski).

NUTS code PL613

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej
i STWiOR zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami dla zadania: „Ograniczenie odpływu oraz retencja wód w rowie, w oddz. 232C, w Leśnictwie Łażyn na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego” (oddział leśny 232Cg, działka ewid. 17232/13, obręb ewid. Wypaleniska – 0008). Zakładany wskaźnik realizacji projektu małej retencji – ilość m³ wody planowanej do zretencjonowania w obszarze retencyjnym wynosi 3 500 m³.
Zamawiający zapewni ze swojej strony mapę do celów projektowych oraz inwentaryzację przyrodniczą. Wykonawca z upoważnienia zamawiającego wystąpi do właściwych organów i uzyska opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
Zamówienie realizowane jest w trzech etapach.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71000000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Estimated value excluding VAT: 27 000 PLN
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Starting 25.5.2017. Completion 28.12.2018

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
800 PLN (słownie złotych: osiemset złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
w Banku PKO SA. O/Solec Kujawski nr: 26 1240 3507 1111 0000 3057 6287 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na:
„Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz STWiOR wraz
z niezbędnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami dla zadania: Ograniczenie odpływu oraz retencja wód w rowie, w oddz. 232C, w Leśnictwie Łażyn na terenie Nadleśnictwie Solec Kujawski oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego”
(Uwaga! skrót ww. zapisu na potrzeby przelewu: Kompleksowa dokumentacja i nadzór – mała retencja).
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym zamawiającego.
9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp.
9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego (pokój nr 8). Wadium musi zabezpieczać ofertę na dane zamówienie przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy w wyznaczonym terminie, jego oferta zostanie odrzucona.
9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Zamówienie jest finansowane ze środków własnych oraz pochodzących z dofinansowania. Pozostałe warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
7.9. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
c) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
d) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. d – k obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy,
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla
i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów,
g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
7.10. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) jednolity europejski dokument zamówienia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
7.11. Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy.
7.12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu
i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.1.4)Other particular conditions
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 6.1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 7 Pzp.
6.2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (dalej: „JEDZ”), następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7.
6.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. winien spełniać, co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
6.5. Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty
(w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty
(w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

a) oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ, którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 2 do SIWZ, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

W JEDZ należy podać następujące informacje:
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz trzeci JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz siódmy JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ,
— na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ,
— na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu usług projektowych i nadzoru, obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację obiektów małej retencji oraz pełnienie nadzoru nad takim zadaniem, które podać należy w Części IV lit. C wiersz drugi (pkt 1b) JEDZ,
we wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług,
— na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie kwalifikacji zawodowych – informacje nt. dysponowania min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, hydrologicznej lub hydrogeologicznej zgodnie
z zakresem odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – w co najmniej ograniczonym zakresie zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które podać należy w Części IV lit. C wiersz drugi (pkt 6) JEDZ, we wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. kwalifikacji zawodowych, jakimi legitymuje się sam usługodawca lub jego kadra pracownicza,
b) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
f) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ),
h) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ),
i) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ),
j) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ),
k) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ).
Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b – k wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b –k powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez zamawiającego.
7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.
7.3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.2. pkt 3) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, wykonawca będzie zobowiązany do:
1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.
2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1. lit. c –k. Dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. c – k wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert.
7.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
1) o których mowa w pkt 7.1. lit. c), d) i e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2) o których mowa w pkt 7.1. lit. f) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.
7.5. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt. 7.4. pkt 1) lit. a) oraz w rozdziale 7 pkt 7.4. pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt. 7.4. pkt 1) lit. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.5. stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.1. lit. f), składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.4. pkt 2), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy PZP.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 7.5. stosuje się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.8. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
7.10. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) jednolity europejski dokument zamówienia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.
7.11. Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy.
7.12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu
i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 6.2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
6.2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, hydrologicznej lub hydrogeologicznej zgodnie z zakresem odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – w co najmniej ograniczonym zakresie zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. 1 usługę (1 usługa projektowa i 1 usługa nadzoru), obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację obiektów małej retencji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad takim zadaniem, oraz potwierdzą, że usługi te zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 70

2. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Weighting 30

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
ZG.270.1.1.2017
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.5.2017 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 9.5.2017 - 9:30

Place:

Nadleśnictwo Solec Kujawski w Solcu Kujawskim, ul. Leśna 64, pokój nr 10.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
VI.3)Additional information
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp.
3.2. Podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.
Zamawiający działając zgodnie z dyspozycją art. 36a ust. 2 pkt. 1 ustawy nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.
8.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Mikołaj Ziemblicki – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Solec Kujawski
tel.: 52 387 14 71;

e-mail: mikolaj.ziemblicki@torun.lasy.gov.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 –15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
8.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej.
8.3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
8.4. Jeżeli zamawiający i wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią.
8.6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia zamawiającego w formie pisemnej o wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.
8.7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Solec Kujawski w Solcu Kujawskim, 86-050 Solec Kujawski, ul. Leśna 64.
15.1. Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej wezwie wykonawcę celem podpisania umów i wyznaczy termin i miejsce na jej zawarcie.
15.2. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, wykonawcy zobowiązani będą do przedłożenia zamawiającemu umowy regulującej współpracę między nimi.
15.3. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych
z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) zmiany obowiązującej stawki VAT. Jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie lub zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, uwzględniając różnicę w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia, na pisemny, uargumentowany wniosek wykonawcy,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny uargumentowany wniosek wykonawcy.
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach:
a) zmiana terminu wykonania zamówienia (o okres oddziaływania wynikający z opisanych poniżej przypadków) z przyczyn niezależnych od zamawiającego w sytuacjach wystąpienia:
— przedłużenia terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek wymogów organów administracji publicznej lub innych instytucji wpływających na wydłużenie się procedur administracyjnych lub na skutek wydłużenia się samych procedur administracyjnych,
— zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,
b) zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
c) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi,
— zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,
d) zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą:
— wprowadzane warunki, które, gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona,
— modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych
w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Poland

Body responsible for mediation procedures

Nadleśnictwo Solec Kujawski
ul. Leśna 64
86-050 Solec Kujawski
Poland

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Nadleśnictwo Solec Kujawski
ul. Leśna 64
86-050 Solec Kujawski
Poland

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29.3.2017