Leveringen - 121447-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Mainz: Politieauto's

2019/S 053-121447

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
PP ELT, Standort Mainz
Dekan-Laist-Str. 7
Mainz
55129
Duitsland
Telefoon: +49 613165-0
E-mail: PPELT.BuV.ZB.ZB1@polizei.rlp.de
Fax: +49 613165-5429
NUTS-code: DEB35

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.polizei.rlp.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://Landesverwaltung.vergabe.rlp.de/VMPSatellite/notice/CXS2YYJYRKJ/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://landesverwaltung.vergabe.rlp.de/VMPSatellite/notice/CXS2YYJYRKJ
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Funsktreifenwagen (FuStw)

Referentienummer: 2019 / 0067
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Funkstreifenwagen für die Polizei.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34111100
34113100
34113200
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB35
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Funkstreifenwagen für die Polizei, 369 Fahrzeuge plus optional 150 Fahrzeuge.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Keine

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Keine

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Keine

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXS2YYJYRKJ

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammern Rheinland-Pfalz — Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung
Stiftsstraße 9
Mainz
55116
Duitsland
Telefoon: +49 6131-16-2234
E-mail: vergabekammer.rlp@mwkel.rlp.de
Fax: +49 6131-16-2113

Internetadres: http://www.mwkel.rlp.de/Zugeordnete-Institutionen/Vergabekammer/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Willy-Brandt-Platz 3
Trier
54290
Duitsland
Telefoon: +49 65194940
E-mail: poststelle@add.rlp.de
Fax: +49 6519494170

Internetadres: http://www.add.rlp.de

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Willy-Brandt-Platz 3
Trier
54290
Duitsland
Telefoon: +49 65194940
E-mail: poststelle@add.rlp.de
Fax: +49 6519494170

Internetadres: http://www.add.rlp.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019