Leveringen - 121482-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Turku: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 053-121482

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
0828255-9
Kiinamyllynkatu 4-8
Turku
20520
Finland
E-mail: kulutustavarahankinnat@tyks.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vsshp.fi

I.1)Naam en adressen
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
0828255-9
Turku
Finland
E-mail: kulutustavarahankinnat@tyks.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vsshp.fi

I.1)Naam en adressen
Satakunnan sairaanhoitopiiri
0825915-6
Pori
Finland
E-mail: hankintapalvelut@satasairaala.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.satshp.fi

I.1)Naam en adressen
Vaasan sairaanhoitopiiri
0349388-3
Vaasa
Finland
E-mail: hankinnat@vshp.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vaasankeskussairaala.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/vsshp
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/vsshp?id=217228&tpk=28736955-8a51-4b9b-95cf-fc7bdd92a39a
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Käsineet (901)

Referentienummer: TP7/19EU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohde:

Hankinnan kohteena ovat tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainitut käsineet tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyllä tavalla.

Hankintayksikkö:

Hankinnan kilpailuttaa ja hankintasopimuksen tekee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (VSSHP). Hankintapäätöksen tekee VSSHP:n hankinta- ja logistiikkajohtaja. Hankinnassa ovat mukana liitteessä 1 luetellut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen hankintayksiköt. Sopimuskausi:

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja yhden (1) vuoden optio. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 1.10.2019. Katso tarkemmin kohta Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus. Katso tarkemmin myös kohta Hankinnan taustaa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

A-nimikkeet

Perceel nr.: A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tarjouspyynnössä ilmoitettujen A-nimikkeiden hankinta hankinta- ja mahdollisella optiokaudella.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tarjouspyynnössä ilmoitettujen A-nimikkeiden hankinta mahdollisella optiokaudella.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

VSSHP päättää ja ilmoittaa option käytöstä tai osittaisesta käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkua.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

B-nimikkeet

Perceel nr.: B
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tarjouspyynnössä ilmoitettujen B-nimikkeiden hankinta hankinta- ja mahdollisella optiokaudella.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tarjouspyynnössä ilmoitettujen B-nimikkeiden hankinta mahdollisella optiokaudella.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

VSSHP päättää ja ilmoittaa option käytöstä tai osittaisesta käytöstä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkua.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2019