Leveringen - 121495-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Schwarzenberg: Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater

2019/S 053-121495

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge
Am Wasserwerk 14
Schwarzenberg
08340
Duitsland
Contactpersoon: Bereich Abwasser
Telefoon: +49 3774144-0
E-mail: abwasser@wasserwerke.net
Fax: +49 3774144-244
NUTS-code: DED42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wasserwerke.net

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe.de/unterlagen/2040417/zustellweg-auswaehlen
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung Hochdruckspülwagen

Referentienummer: 2019-1-HDS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung Hochdruckkombispülwagen 6x4/4 26t zGG

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 380 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schwarzenberg, DE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Hochdruckkombispülfahrzeug 6x4/4; 26t zGG; ca.315 kW; automatisiertes Schaltgetriebe mit mind. 12 Gängen

Kombiniertes Saug-/ Spülfahrzeuges mit Allradfahrgestell für die Unterhaltung abwassertechnischen Anlagen

Wintertauglichkeit bis -15 o C aus einer beheizten Garage heraus mindestens 6 Stunden einsetzbar

Gesamthöhe max. 3,90 m

Gesamtvolumen des Behälters ca.12 m3; unterteilt in Schlamm- und Wasserkammer; Behälterunterteilung durch pneumatisch betätigten Kolben; von außen in 3 Stellungen verriegelbar (ca. 2 m3, 6 m3, 9 m3)

Vakuumpumpe 1 550 m3/h bei 400 mbar, wassergekühlt

Saugschlauchkassette mit hydraulisch heb- und senkbarem Teleskopausleger DN 125, 180 o schwenkbar

Hochdruckpumpe 410 l/min bei 175 bar

Große HD- Haspel hydraulisch 180o schwenkbar und angetrieben; Kanalspülschlauch DN 32, 160 m, Kunststoff, 250 bar

Bedienstand hinten rechts am Aufbau Edelstahl sowie Funkfernbedienung mit Display und 200 m Reichweite;

Schlauchkästen sowie Aufnahme für div. weitere Ausrüstung incl. Lieferung

Spülldüsensortiment

Sicherheitsausrüstung

Lackierung RAL 5015

Zulassung des Fzg. als selbstfahrende Arbeitsmaschine incl. entspr. Abnahmen

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 380 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 17/07/2019
Einde: 30/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Am Wasserwerk 14; 08340 Schwarzenberg, Deutschland

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Nachprüfverfahren nach erfogter Vorabinformation (§8 SächsVergabeG): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 - nach verheriger Rüge beim AG!!
Chemnitz
09105
Duitsland
Telefoon: +49 371532-0
E-mail: post@lds.sachsen.de
Fax: +49 371532-1929

Internetadres: www.lds.sachsen.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019