Lieferungen - 121507-2019

15/03/2019    S53    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) 

Belgien-Ronse: Verbrauchsmaterial für Nierendialyse

2019/S 053-121507

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
VZW Werken Glorieux
Ondernemingsnr.: 0424.380.938
Glorieuxlaan 55
Ronse
9600
Belgien
Kontaktstelle(n): Mevrouw Sudani Van Schoorisse
Telefon: +32 55236047
E-Mail: sudani.vanschoorisse@azglorieux.be
Fax: +32 55233022
NUTS-Code: BE235

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.werken-glorieux.be

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/44/U7/2019
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Ziekenhuis
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor de aankoop van kunstnieren

Referenznummer der Bekanntmachung: VZW/K5600/2019/002
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33181520
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zie II.1.1

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Polysulfone- kunstnier

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33181520
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE235
Hauptort der Ausführung:

Diverse locaties

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zie II.2.1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit en veiligheid / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Service / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 65
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Niet-polysulfone-kunstnier

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33181520
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE235
Hauptort der Ausführung:

Diverse locaties

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zie II.2.1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kwaliteit en veiligheid / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Service / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 65
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

* Conform artikel 38 van het KB van 18-4-2017 leveren de kandidaten een ingevuld UEA af bij het indienen van de kandidatuurstelling. Het UEA, cf. model in bijlage 2 van de Uitvoeringsverordering (EU) 2016/7 van 5-1-2016 van de Commissie houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, kan eenvoudig ingevuld worden op https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl.

Richtsnoeren aangaande het invullen van het UEA:

— Elke kandidaat dient bij het indienen van de kandidatuurstelling de precieze inlichtingen aangaande de uitsluitingsgronden en de selectiecriteria (cf. punt 8 van deze oproep) mee te delen. Conform art. 38 paragraaf 2 van het KB plaatsing wordt de kandidaat daarom verzocht om afdelingen A t.e.m. D (Deel IV) aan te vullen met de nodige informatie. De algemene aanwijzing (deel) volstaat niet. De in punt 8 gevraagde bewijsmiddelen aangaande de uitsluitingsgronden en selectiecriteria worden toegevoegd aan de kandidatuurstelling, tenzij deze documenten kosteloos, elektronisch te raadplegen zijn door de aanbesteder. In het laatste geval volstaat het te verwijzen naar het relevante internetadres,

— De onderaannemers (ook die op wier draagkracht geen beroep wordt gedaan) worden geïdentificeerd in afdeling D van deel II van het UEA. Voor elk van deze onderaannemers wordt de informatie opgegeven zoals gevraagd in afdelingen A (gegevens ondernemer) en B (vertegenwoordiger ondernemer) van deel II van het UEA,

— Eventuele corrigerende maatregelen worden vermeldt op het UEA.

De aandacht van de kandidaat wordt erop gevestigd dat:

— wanneer een combinatie van ondernemers gezamenlijk deelneemt aan de plaatsingsprocedure, voor elk van de deelnemende ondernemers een apart UEA moet worden ingediend,

— wanneer beroep wordt gedaan op de draagkracht van andere entiteiten om te voldoen aan de gestelde selectiecriteria, voor elk van de betrokken entiteiten een apart UEA houdende de inlichtingen vereist in de delen II tot V van het UEA, moet worden ingediend.

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17-6-2016.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

De score dient hoger te zijn dan 1,8 en bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Wanneer de score lager is,

• is een expliciete verklaring van de revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht.

• in voorkomend geval dient de revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven

• én zal de aanbieder toch een borg van 5 % stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

De Aanbestedende Overheid heeft, bij vaststelling van een lagere score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.”

Daarenboven kan de aanbestedende overheid de kandidaat uitsluiten indien zij van oordeel is dat de financiële situatie van de kandidaat een risico vormt voor de uitvoering van de opdracht. Hierbij zal door de aanbestedende overheid aangegeven worden waarom de score of de aangeleverde bijkomende motivatie van het boekhoudkantoor niet voldoet.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient hoger te zijn dan 1,8 of dient gemotiveerd te worden door een erkend boekhoudkantoor en daarenboven dient de motivatie na analyse door de aanbestedende overheid aanvaard te worden.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een geldig ISO 9001 certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking

2. Conformiteitsattesten en CE-certificaten van de aangeboden producten.

3. Bewijs van registratie bij het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen, Gezondheidsproducten).

4. Een lijst van minstens 3 referenties van leveringen aan ziekenhuizen in West-Europa, waarvan minstens 1 in België, in de afgelopen 4 jaar. Deze leveringen hebben een waarde van minstens 60 % van de waarde van elk perceel. Minimaal dient deze lijst de naam van de instelling, contactpersoon (adres, telefoon, e-mail), jaarlijks volume geleverde producten, tijdstip en duur uitvoering. De referenties worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Bovenstaande

2. Bovenstaande

3. Bovenstaande

4. Bovenstaande

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/04/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 06/05/2019
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde
Bourgondiëstraat 5
Oudenaarde
9700
Belgien
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2019