Leveringen - 121514-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Labessière-Candeil: Dieselbrandstof

2019/S 053-121514

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Trifyl
25810216900244
route de Sieurac
Labessière-Candeil
81300
Frankrijk
Telefoon: +33 563812300
E-mail: marches.publics@trifyl.fr
NUTS-code: FRJ27

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.trifyl.com/

Adres van het kopersprofiel: https://interco.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzE3Njk0Nw%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzE3Njk0Nw%3D%3D
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzE3Njk0Nw%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de carburant en station pour les services de Trifyl

Referentienummer: 19.031
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet le choix d'un prestataire en charge de la fourniture de carburant en station-service, ainsi que la réalisation de prestations associées, pour les véhicules lourds et légers de Trifyl aux moyens de cartes accréditives.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200
09132100
09000000
30163100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de carburant aux pompes des stations-services dans un périmètre de 30 km autour de Carmaux.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les marchés publics sont conclus pour une période initiale de 1 an, du 1.7.2019 au 30.6.2020. Les marchés sont ensuite renouvelables tacitement 3 fois 1 année.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant des prestations réalisées dans le cadre des années précédentes se présente de la manière suivante: 99 000 EUR HT en 2016, 96 000 EUR HT en 2017, 97 000 EUR HT en 2018.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200
09132100
09000000
30163100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de carburant aux pompes des stations-services dans un périmètre de 30 km autour de Graulhet.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 130 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les marchés publics sont conclus pour une période initiale de 1 an, du 1.7.2019 au 30.6.2020. Les marchés sont ensuite renouvelables tacitement 3 fois 1 année.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant des prestations réalisées dans le cadre des années précédentes se présente de la manière suivante: 70 000 EUR HT en 2016, 96 000 EUR HT en 2017, 130 000 EUR HT en 2018.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200
09132100
30163100
09000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de carburant aux pompes des stations-services dans un périmètre de 30 km autour de Castres.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les marchés publics sont conclus pour une période initiale de 1 an, du 1.7.2019 au 30.6.2020. Les marchés sont ensuite renouvelables tacitement 3 fois 1 année.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant des prestations réalisées dans le cadre des années précédentes se présente de la manière suivante: 66 000 EUR HT en 2016, 75 000 EUR HT en 2017, 150 000 EUR HT en 2018.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200
09132100
09000000
30163100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de carburant aux pompes des stations-services dans un périmètre de 30 km autour de Revel.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 160 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les marchés publics sont conclus pour une période initiale de 1 an, du 1.7.2019 au 30.6.2020. Les marchés sont ensuite renouvelables tacitement 3 fois 1 année.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le montant des prestations réalisées dans le cadre des années précédentes se présente de la manière suivante: 140 000 EUR HT en 2016, 136 000 EUR HT en 2017, 160 000 EUR HT en 2018.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

L'accord-cadre ne prévoit pas de montant minimum ou maximum.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Outre les pièces relatives à la candidature, le candidat doit fournir l'acte d'engagement, le mémoire technique (reprenant les éléments mentionnés dans le cadre de réponse), le bordereau des prix indiquant les remises sur lesquelles il s'engage sur la durée du marché, la grille tarifaire des carburant en vigueur semaine 14, le détail quantitatif estimatif. Le dossier de consultation peut être téléchargé sur la plateforme de dématérialisation marchés Online (https://marchesonline.achatpublic.com/). Les plis devront être déposés uniquement sur la plate-forme de dématérialisation marchés Online. La signature électronique des documents constituant l'offre n'est pas obligatoire lors du dépôt de l'offre.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV, BP 7007
Toulouse
31068
Frankrijk
Telefoon: +33 562735757
E-mail: greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Internetadres: http://toulouse.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV, BP 7007
Toulouse
31068
Frankrijk
Telefoon: +33 562735757
E-mail: greffe.ta-toulouse@juradm.fr

Internetadres: http://toulouse.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019