Leveringen - 121517-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Oppenheim: Tankautospuiten

2019/S 053-121517

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Verbandsgemeinde Rhein-Selz
Sant' Ambrogio-Ring 33
Oppenheim
55276
Duitsland
Contactpersoon: Verbandsgemeinde Rhein-Selz, Zentrale Vergabstelle
Telefoon: +49 6133 / 4901-288
E-mail: vergabestelle@vg-rhein-selz.de
Fax: +49 6133 / 490149-288
NUTS-code: DEB3J

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vg-rhein-selz.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.subreport.de/E58686964
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 4000 (TLF 4000) für die Freiwillige Feuerwehr Nierstein

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144212
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kauf eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 nach DIN14530-21 und DIN EN 1846.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 205 900.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB3J
Voornaamste plaats van uitvoering:

Im Regelfall das Herstellerwerk des Aufbauherstellers

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ein Allradfahrgestell und Aufbau eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 nach DIN 14530-21

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kundendienst und technische Hilfe / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 70 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 205 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Leistungsbeschreibung mit allgemeinen und besonderen Anforderungen

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant´Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabeprüfstelle bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Willy-Brandst-Platz 3
Trier
54290
Duitsland
Telefoon: +49 65194940
E-mail: poststelle@add.rlp.de
Fax: +49 6519494170

Internetadres: http://www.add.rlp.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Bezüglich der Einlegung von Rechtsbehelfen wird auf die Regelungen zu Einleitung, Antrag, Fristen, Form usw.gemäß §§ 160 ff GWB hingewiesen. Hinsichtlich der Rügeobliegenheiten als Zulässigkeitsvoraussetzungen für Nachprüfungsverfahren wird auf die Fristen nach § 160 Abs. 3 GWB verwiesen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2019