Leveringen - 121560-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden

2019/S 053-121560

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
ul. Wiśniowa 50
Warszawa
02-520
Polen
Contactpersoon: Jerzy Kaczmarek
Telefoon: +48 226408048
E-mail: Jerzy.Kaczmarek@sw.gov.pl
Fax: +48 8486268
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sw.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka organizacyjna Służby Więziennej
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa sprzętu w ramach programu Power 2014-2020

Referentienummer: OI/POWER.2230.2.1.2019.ZB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31700000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do realizacji usługi szkoleniowej w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 940 379.35 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maszyny, sprzęt budowlany, elektronarzędzia i przyrządy do pomiaru

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31720000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu- Maszyny, sprzęt budowlany, elektronarzędzia i przyrządy do pomiaru - do realizacji usługi szkoleniowej w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aspekty społeczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-POWR.02.07.00-00.0001/15

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maszyny i urządzenia do utrzymania czystości

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu - Maszyny i urządzenia do utrzymania czystości - do realizacji usługi szkoleniowej w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aspekty społeczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-POWR.02.07.00-00.0001/15

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maszyny, urządzenia i przedmioty kuchenne

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu - Maszyny, urządzenia i przedmioty kuchenne - do realizacji usługi szkoleniowej w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aspekty społeczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-POWR.02.07.00-00.0001/15

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maszyny i urządzenia ogrodnicze

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu - Maszyny i urządzenia ogrodnicze - do realizacji usługi szkoleniowej w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aspekty społeczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-POWR.02.07.00-00.0001/15

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maszyny do szycia

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu - Maszyny do szycia - do realizacji usługi szkoleniowej w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aspekty społeczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-POWR.02.07.00-00.0001/15

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maszyny i urządzenia - środki trwałe o wartości powyżej 10 000 PLN

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu - Maszyny i urządzenia - środki trwałe o wartości powyżej 10 000 PLN - do realizacji usługi szkoleniowej w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aspekty społeczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-POWR.02.07.00-00.0001/15

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Maszyny, sprzęt budowlany, elektronarzędzia i przyrządy do pomiaru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Handlowo-Usługowy „Klima-Spec”
ul. Ścinawska 24
Wołów
56-100
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 431 625.15 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 527 726.58 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Maszyny i urządzenia do utrzymania czystości

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”
ul. Kocjana 3
Warszawa
01-473
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 295.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 115 727.01 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Maszyny, urządzenia i przedmioty kuchenne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Handlowo-Usługowy „Klima-Spec”
ul. Ścinawska 24
Wołów
56-100
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 108 059.56 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 995.02 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Maszyny i urządzenia ogrodnicze

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”
ul. Kocjana 3
Warszawa
01-473
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 838.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 627.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Maszyny do szycia

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”
ul. Kocjana 3
Warszawa
01-473
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 813.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 935.90 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Maszyny i urządzenia - środki trwałe o wartości powyżej 10 000 PLN

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Handlowo-Usługowy „Klima-Spec”
ul. Ścinawska 24
Wołów
56-100
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 107 563.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 130 367.77 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Art. 182 ustawy Pzp:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019