Leveringen - 121578-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Stettin: Machines en toestellen voor testen en meten

2019/S 053-121578

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17
Szczecin
70-310
Polen
Contactpersoon: Sławomir Tarnawski
Telefoon: +48 914494916
E-mail: dzp@zut.edu.pl
Fax: +48 914494690
NUTS-code: PL424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zut.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uczelnia Publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: nauka i edukacja

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa systemu symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów spawania.

Referentienummer: ZP/WIMiM/IIM/ZS/329/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38540000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa Systemu symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów spawania (wraz z oprzyrządowaniem i innego rodzaju elementami wyposażenia, w tym stosownym oprogramowaniem).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 998 302.88 PLN / Hoogste offerte: 2 998 302.88 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastów 19 (Wejście W7), 70-310 Szczecin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa Systemu symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów spawania (wraz z oprzyrządowaniem i innego rodzaju elementami wyposażenia, w tym stosownym oprogramowaniem).

2. Wyszczególnienie (rodzaje, zakres) przywoływanego w ustępie powyższym oprzyrządowania i innego rodzaju elementów wymaganego wyposażenia maszyny (w tym rodzaje oprogramowania), jak też szczegółowy opis minimalnych wymagań techniczno-funkcjonalnych czy innego rodzaju wymaganych przez Zamawiającego właściwości systemu symulacji, oprzyrządowania i innego rodzaju elementów wyposażenia (tj. całości składającej się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej) podaje załącznik nr 2 SIWZ.

3. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum:

1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanej Aparatury [a w odniesieniu do wskazanych w Załączniku nr 2 SIWZ programów komputerowych składających się na wskazane oprogramowanie (jak też ewentualnych, innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą części składowe lub przynależności niezbędne do korzystania z zaoferowanej Aparatury) - zapewnienie możliwości legalnego korzystania przez Zamawiającego minimum poprzez zapewnienie udzielenia Zamawiającemu w odniesieniu do nich licencji bezterminowej, pełnej i jednostanowiskowej];

2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonej mu w wykonaniu niniejszego zamówienia aparatury polegające minimum na wykonaniu jej stosownego montażu (spasowanie, zestawienie, podłączenie) oraz konfiguracji (w tym konfiguracji informatycznej), a także wykonaniu pierwszego próbnego uruchomienia po ukończeniu wskazanego wyżej montażu i konfiguracji;

3) Jeżeli producent Aparatury wymaga kalibracji oferowanej Aparatury, Wykonawca wykona kalibrację zgodnie z zaleceniami producenta;

4) Przeprowadzenie dla minimum 4 osób Zamawiającego wstępnego szkolenia instruktażowego, mającego na celu przygotowanie tych osób do poprawnej obsługi i praktycznej eksploatacji Aparatury;

5) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowaną Aparaturę, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty wskazanego wyżej wydania aparatury Zamawiającemu;

6) Wydanie Zamawiającemu:

a) Potwierdzenia dokonania kalibracji, o którym mowa w pkt 3) powyżej,

b) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa w pkt 5) powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej Oferty),

c) Innych dokumentów niezbędnych do korzystania z Aparatury, w tym w szczególności Instrukcję korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Aparatury (minimum w odniesieniu do Systemu symulacji i tych elementów, które w załączniku nr 2 SIWZ nazywane są „Dodatkowe moduły do maszyny (opcjonalne)”.

4. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia dodatkowe wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie po wydaniu Zamawiającemu Aparatury, w tym:

1) Przeprowadzenie wtórnego (dodatkowego) szkolenia dla minimum 1 osoby Zamawiającego, które wymagane będzie po określonym czasie od wydania Zamawiającemu Aparatury i będzie polegało w szczególności na udzielaniu osobom po stronie Zamawiającego stosownych porad, wyjaśnień w kontekście korzystania przez nich z Aparatury, jak też diagnozowania innych potrzeb aplikacyjnych jej wykorzystania zgłoszonych ze strony użytkowników Aparatury;

2) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją aparaturę oraz obowiązkami po stronie Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady.

5. Szczegółowo świadczenia składające się na dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia [w tym bliższe informacje co do terminu przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej], jak też warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie terminu wykonania zamówienia / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Rozszerzenie funkcjonalności maszyny o dodatkowe moduły / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt nr RPZP.01.03.00-32-0004/17-01 pn. „Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1 gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie. Działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 184-415621
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DSI Europe Gmbh
Zeissstraße 5
Weißenhorn
D-89264
Duitsland
Telefoon: +49 730995919
E-mail: office@gleeble.eu
NUTS-code: DE279

Internetadres: www.gleeble.eu

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 998 306.39 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 998 302.88 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019