Leveringen - 121593-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Zabrze: Medische apparatuur

2019/S 053-121593

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
Zabrze
41-800
Polen
Contactpersoon: Aldona Myślińska
Telefoon: +48 323732346
E-mail: kierownik.zamowienia@klinika-zabrze.med.pl
Fax: +48 323732308
NUTS-code: PL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.klinika-zabrze.med.pl

Adres van het kopersprofiel: www.klinika-zabrze.med.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu medycznego dla projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFR)dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura Ochrony Zdrowia - 21PN

Referentienummer: DZP/21PN/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa sprzętu medycznego tj.:

— Pakiet nr 1 – Laser CO2

— Pakiet nr 2 – Respirator do wentylacji dyszowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ – parametry techniczne oraz załącznik nr 5 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

Ilekroć w dokumentacji, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o typie/znaku towarowym, pochodzeniu itd. przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna, ten który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.3

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 336 935.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 1 - Laser CO2

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162000
33169100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 1 - Laser CO2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ – parametry techniczne oraz załącznik nr 5 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

Ilekroć w dokumentacji, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o typie/znaku towarowym, pochodzeniu itd. przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważne”.

Za asortyment równoważny Zamawiający uzna, ten który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.3 tj. Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań:

1) zaoferują sprzęt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w załączniku nr 6 do SIWZ - Parametry techniczne,

2) zaoferują produkt (sprzęt) zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017.211) oraz Dyrektywy 93/42/EEC, posiadający oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności,

3) zaoferują produkt (sprzęt) kompletny, fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018,

4) zaoferują minimalny okres gwarancji 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu. Okres gwarancji będzie poddawany kryterium oceny ofert zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XXV - Kryteria oceny ofert,

5) zapewnią na swój koszt i ryzyko transport sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek i transport wewnętrzny do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

6) zapewnią dostawę wraz z montażem produktu (sprzętu) w godzinach pomiędzy 11:00-14:00 po uprzednim ustaleniu dnia i zgłoszenia osób dokonujących dostawy i montażu,

7) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

8) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,

9) przeprowadzą instruktaż personelu Szpitala w zakresie obsługi oferowanego produktu (sprzętu),

10) złożą wraz z dostawą produktu (sprzętu) Instrukcję obsługi w języku polskim,

11) przystąpią do naprawy produktu (sprzętu) w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub pocztą elektroniczną zgłoszenia awarii,

12) w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy Sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego,

13) zobowiązują się w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego do świadczenia usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego obejmującego m.in.: dojazd pracownika serwisu, usługę,wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego produktu(sprzętu) na rzecz Zamawiającego,

14) zagwarantują dostępność części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu na okres/czas min. 10 lat,

15) zagwarantują serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres minimum 10 lat,

16) przedłożą wraz z dostawą Sprzętu listę autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr. naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17, nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.10.01.00-24-05A6/17-005

II.2.14)Nadere inlichtingen

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (Załącznik nr 6 do SIWZ dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert dokumenty opisane w SIWZ rozdz. XIII.4.2

Oferta musi być zabezpieczona wadium - Pakiet 1 – 3 053 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdz. XIX SIWZ.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Respirator do wentylacji dyszowej

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33157400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 2 - Respirator do wentylacji dyszowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ – parametry techniczne oraz załącznik nr 5 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.

Ilekroć w dokumentacji, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o typie/znaku towarowym, pochodzeniu itd. przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważne”.

Za asortyment równoważny Zamawiający uzna, ten który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców opisane w SIWZ rozdz. III.3 tj. Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań:

1) zaoferują sprzęt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w załączniku nr 6 do SIWZ - Parametry techniczne,

2) zaoferują produkt (sprzęt) zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017.211) oraz Dyrektywy 93/42/EEC, posiadający oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności,

3) zaoferują produkt (sprzęt) kompletny, fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018,

4) zaoferują minimalny okres gwarancji 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu. Okres gwarancji będzie poddawany kryterium oceny ofert zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XXV - Kryteria oceny ofert,

5) zapewnią na swój koszt i ryzyko transport sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek i transport wewnętrzny do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

6) zapewnią dostawę wraz z montażem produktu (sprzętu) w godzinach pomiędzy 11:00-14:00 po uprzednim ustaleniu dnia i zgłoszenia osób dokonujących dostawy i montażu,

7) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

8) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,

9) przeprowadzą instruktaż personelu Szpitala w zakresie obsługi oferowanego produktu (sprzętu),

10) złożą wraz z dostawą produktu (sprzętu) Instrukcję obsługi w języku polskim,

11) przystąpią do naprawy produktu (sprzętu) w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub pocztą elektroniczną zgłoszenia awarii,

12) w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego,

13) zobowiązują się w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego do świadczenia usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego obejmującego m.in.: dojazd pracownika serwisu, usługę,wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego produktu(sprzętu) na rzecz Zamawiającego,

14) zagwarantują dostępność części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu na okres/czas min. 10 lat,

15) zagwarantują serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres minimum 10 lat,

16) przedłożą wraz z dostawą Sprzętu listę autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr. naboru RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17, nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.10.01.00-24-05A6/17-005

II.2.14)Nadere inlichtingen

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (Załącznik nr 6 do SIWZ dot. opisu przedmiotu zamówienia) do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert dokumenty opisane w SIWZ rozdz. XIII.4.2

Oferta musi być zabezpieczona wadium - Pakiet 2 – 3 636 PLN. Informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdz. XIX SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-453861
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Pakiet nr 1 - Laser CO2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Shar-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętej Małgorzaty 6/1
Gliwice
44-102
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 152 650.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 164 052.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Pakiet nr 2 - Respirator do wentylacji dyszowej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Shar-Pol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętej Małgorzaty 6/1
Gliwice
44-102
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 181 800.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 199 837.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym opisane w SIWZ rozdz. XIII.4.4.1

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (Załącznik nr 6 do SIWZ) do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert dokumenty opisane w SIWZ rozdz. XIII.4.2. tj. - Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy; - Załącznik nr 6 do SIWZ – parametry techniczne sprzętu a od najkorzystniejszego na wezwanie dokumenty potwierdzające posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczających do stosowania na rynku medycznym obowiązującym w Polsce jak i w Unii Europejskiej tj. deklaracja zgodności, CE oraz Oryginalne materiały techniczne producenta tj. Karta katalogowa lub/i instrukcja obsługi lub/i ulotka lub/i fotografie zawierająca informacje umożliwiające weryfikację wymaganych oraz punktowanych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia(parametry techniczne), (zgodnie z pkt. 4.4 rozdział XIII SIWZ).

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) zgodnie z SIWZ rozdz. XIII. pkt. 2. Zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wymaga dokumentów opisanych w SIWZ rozdz. XIII.4.3 tj.

4.3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.3.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie z informacją JEDZ część III. B);

4.3.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zgodnie z informacją JEDZ część III.D);

4.3.4. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (pkt 2.1. niniejszego rozdziału SIWZ), Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej

Informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; Uwaga (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia): W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.3. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w SIWZ rozdz. XIII pkt 4.3 składa dokumenty o których mowa w SIWZ rozdz. XIII pkt 5.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust 1a ustawy Pzp przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający informuje iż możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 oraz art. 14 RODO opisana w SIWZ rozdz. XXIX

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587801
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zam. oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zam. podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zam. jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: a) nie zawiera braków formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zam. przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019