Leveringen - 121594-2019

15/03/2019    S53    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Cefalù: Reagentia en contraststoffen

2019/S 053-121594

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fondazione «Istituto G.Giglio di Cefalù»
C.da Pietrapollastra Pisciotto – 90015 Cefalù (PA)
Cefalù (PA)
90015
Italië
Contactpersoon: Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Telefoon: +39 0921920756
E-mail: luca.salemi@hsrgiglio.it
NUTS-code: ITG1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ospedalegiglio.it/sito/index.php

Adres van het kopersprofiel: https://www.ospedalegiglio.it/sito/index.php

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Fondazione
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Attivazione di fornitura triennale, con opzione di rinnovo facoltativo per ulteriori 2 anni, di prodotti per l’esecuzione di test emocoagulativi, con fornitura in comodato d’uso gratuito delle relative apparecchiature, per il Laboratorio Analisi della Fondazione

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Attivazione di fornitura triennale, con opzione di rinnovo facoltativo per ulteriori 2 anni, di prodotti per l’esecuzione di test emocoagulativi, con fornitura in comodato d’uso gratuito delle relative apparecchiature, per il Laboratorio Analisi della Fondazione.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 124 065.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG
NUTS-code: ITG12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Attivazione di fornitura triennale, con opzione di rinnovo facoltativo per ulteriori 2 anni, di prodotti per l’esecuzione di test emocoagulativi, con fornitura in comodato d’uso gratuito delle relative apparecchiature, per il Laboratorio Analisi della Fondazione.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 180-409033
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Attivazione di fornitura triennale, con opzione di rinnovo facoltativo per ulteriori 2 anni, di prodotti per l’esecuzione di test emocoagulativi, con fornitura in comodato d’uso gratuito delle relative apparecchiature, per il Laboratorio Analisi della Fondazione

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Siemens Healthcare S.r.l.
Milano
Italië
NUTS-code: ITC4C
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 180 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 124 065.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Foro di Termini Imerese
Termini Imerese
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2019